Ministerieel Besluit van 24 juli 2000
gepubliceerd op 07 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1999 houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Minis

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022593
pub.
07/09/2000
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid sluiten houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid


De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Sociale zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en gewijzigd bij de wetten van 30 december 1988, 22 december 1989 en 30 maart 1994, inzonderheid op artikel 86;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden, inzonderheid artikel 1, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid sluiten houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat bij ministerieel besluit van 2 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid sluiten houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid, een nieuwe lijst van statistische gegevens, op te vragen aan de ziekenhuizen, werd vastgesteld; dat ingevolge de evolutie van de zorgprogramma's en nieuwe apparatuur het onverwijld noodzakelijk is om deze lijst aan te passen en de ziekenhuizen hiervan in kennis te brengen, en dit met het oog op de overdracht van de gegevens van 1999;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 29 juni 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, Besluiten :

Artikel 1.De bijlage van het ministerieel besluit van 2 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/1999 pub. 13/10/1999 numac 1999022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid sluiten houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid wordt vervangen door de bijlage van dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 24 juli 2000.

De Minister van Volksgezondheid Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken F. VANDENBROUCKE

De bijlage van dit ministerieel besluit verschijnt in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van heden onder de folio's - N 1 - tot - N 86 -.

Raadpleging van de bijlage

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^