Ministerieel Besluit van 24 juli 2000
gepubliceerd op 24 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2000027355
pub.
24/08/2000
prom.
24/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2000. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000


De Minister van Begroting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 16 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juli 2000;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.01 van programma 03 van organisatieafdeling 53 met titel "Aanleg en verlegging bij werken, van elektrische en elektromechanische installaties op de waterlopen en de stuwdammen, met inbegrip van de werken voor de aansluiting op het energievoorzieningsnetwerk" om de betaling van moratoire renten te voorkomen, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 30 miljoen BEF overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 53 naar programma 03 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 wordt gewijzigd als volgt : (miljoen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 juli 2000.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^