Ministerieel Besluit van 24 juli 2013
gepubliceerd op 02 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de vennootschap « ProFish Technology SA » tijdelijk de toelating wordt verleend om met een wetenschappelijke methode op paling te vissen in het meer van Robertville

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204721
pub.
02/09/2013
prom.
24/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 2013. - Ministerieel besluit waarbij de vennootschap « ProFish Technology SA » tijdelijk de toelating wordt verleend om met een wetenschappelijke methode op paling te vissen in het meer van Robertville


De Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op de artikelen 6 tot 8, 12, 50, 54 en 55;

Gelet op het verzoek van 16 juni 2013 waarbij door de heer Damien Sonny, afgevaardigd bestuurder van de maatschappij « Profish Technology SA », de toelating wordt aangevraagd om in het kader van een effectenonderzoek betreffende de verlenging van de toelating van de centrale van Bévercé (Electrabel) met een wetenschappelijke methode paling te vangen in het meer van Robertville en stroomafwaarts ervan;

Gelet op het gunstig advies van de dienst Visvangst van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst;

Overwegende dat het noodzakelijk is om van bepaalde bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij af te wijken om de bovengenoemde studie te kunnen uitvoeren, Besluit :

Artikel 1.De heer Damien Sonny, afgevaardigd bestuurder van de maatschappij « Profish Technology SA », alsook zijn medewerkers, zijn gemachtigd, in het kader van een studie van zijn vennootschap met het oog op de verlenging van de vergunning van de hydro-elektrische centrale van Bévercé (Electrabel), paling te vangen onder gebruikmaking van dertig visfuiken voor : - het vangen, markeren en opnieuw vangen van paling in het meer van Robertville en stroomafwaarts ervan; - het vangen van vissen die op natuurlijke wijze de waterloop afzwemmen bij het uitkomen van de waterturbine.

De uitvoering van voornoemde vismethode zal de vissers niet hinderen.

Elke andere vis of kreeft dan de paling zal onmiddellijk in het water worden teruggezet.

Art. 2.Die afwijking moet worden getoond op elk verzoek van de beambten van de openbare macht belast met het toezicht op de riviervisserij.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2013 en verstrijkt op 31 december 2013.

Namen, 24 juli 2013.

C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^