Ministerieel Besluit van 24 juli 2018
gepubliceerd op 02 augustus 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel L4142-27 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en waarbij het verboden is bepaalde letterwoorden te gebruiken voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen van 14 o

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018203909
pub.
02/08/2018
prom.
24/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203909

WAALSE OVERHEIDSDIENST


24 JULI 2018. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel L4142-27 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en waarbij het verboden is bepaalde letterwoorden te gebruiken voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen van 14 oktober 2018


De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, Gelet op de Grondwet, op artikel 162 ervan;

Gelet op het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie, artikel L4142-27;

Overwegende dat de politieke partijen, vertegenwoordigd in het Waals Parlement, over de mogelijkheid beschikken om voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 het gebruik te verbieden van de letterwoorden en de logos die onder bescherming staan;

Overwegende dat onder de zes politieke partijen, heden vertegenwoordigd in het Waals Parlement, de Parti Socialiste, de Mouvement Réformateur, het Centre Démocrate Humaniste en ECOLO een gemotiveerd verzoek tot verbod van beschermde letterwoorden of logo's worden ingediend bij de Regering.

Overwegende dat de Parti Populaire geen enkel gemotiveerd verzoek heeft ingediend om de reden dat er geen enkel voormalig letterwoord beschermd moet worden;

Overwegende dat de Parti du Travail de Belgique een verzoek heeft ingediend om bepaalde letterwoorden of logo's te laten verbieden;

Overwegende dat de letterwoorden of logo's die de Parti du Travail de Belgique wenst te laten verbieden voorheen nooit zijn beschermd ? Besluit :

Artikel 1.Het is verboden de volgende letterwoorden te gebruiken voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 : 1° op het gemotiveerd verzoek van de Parti socialiste, de letterwoorden P.S.B.,S.P.B., P.O.B.; 2° op het gemotiveerde verzoek van de Mouvement réformateur, de letterwoorden PLP, PL, PLPW, PRLW, PRL, PRL-PFF, PRL-FDF, PFF-PRL en PRL-MCC;3° op het gemotiveerde verzoek van het Centre démocrate humaniste, de letterwoorden PSC, PPE, PSC-PPE, PPE-PSC, CSP-PSC, PSC-CSP, CDH-CSP, CSP-CDH;4° op het gemotiveerde verzoek van ECOLO, de letterwoorden ECOLO-VERTS, ECOLO-V en VERTS.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 24 juli 2018.

V. DE BUE


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^