Ministerieel Besluit van 24 juli 2019
gepubliceerd op 01 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit van 30 april 2019 houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019012062
pub.
01/08/2019
prom.
24/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012062

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


24 JULI 2019. - Ministerieel besluit van 30 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 houdende aanstelling van een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende sluiten houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 169;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau, de artikelen 7 tot en met 11, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 en 15 april 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, artikel 16;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001022159 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende slachtverbod voor sommige slachtdieren type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001016059 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren sluiten houdende overdracht van bevoegdheid aan de Attachés voor internationale samenwerking;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Minister van Buitenlandse Zaken, gegeven op 14 december 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, gegeven op 9 januari 2019;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 29;

Overwegende de wet van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap sluiten tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, artikel 32, § 2;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, artikel 33, gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 juni 2017;

Overwegende het Eerste beheerscontract tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap van 14 december 2017, Besluiten : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "de FOD" : de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;2° "de ordonnateur" : de persoon gemachtigd om het budget uit te voeren en waarvan de handtekening toelaat een uitgave vast te leggen en zijn betaling toe te laten;3° "categorie A" : de Voorzitter van het Directiecomité;4° "categorie B" : de Directeurs-generaal en de Stafdirecteurs;5° "categorie C" : de personeelsleden van niveau A, het hoofd van de Directie Protocol en het hoofd van de Directie Pers en Communicatie;6° "categorie D" : de hoofden van de diplomatieke zendingen, consulaire posten en diplomatieke bureaus;7° "Enabel" : de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, bedoeld in artikel 3, eerste lid van de wet van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap sluiten tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap;8° "de uitvoeringsovereenkomst met Enabel" : de overeenkomst die tussen de Federale Staat en Enabel wordt ondertekend in het kader van de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van Enabel;9° "diverse uitgaven" : alle uitgaven voor werken, leveringen en diensten die geen overheidsopdrachten, subsidies of vrijwillige bijdragen betreffen;10° "de ADBA" : de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie opgericht binnen de FOD. HOOFDSTUK 2. - Algemene bepalingen

Art. 2.In geval van afwezigheid of van verhindering van de ordonnateur wijst deze laatste, of bij ontstentenis zijn hiërarchische meerdere, schriftelijk en voor een welbepaalde periode, een medewerker aan om hem te vervangen. De vervangende medewerker tekent steeds « in opdracht » met vermelding van zijn naam en de datum en voegt een kopie van de schriftelijke delegatie toe.

Art. 3.Alle in dit besluit vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

Art. 4.De personen behorende tot de categorie A en B duiden jaarlijks de personen behorende tot de categorie C aan. HOOFDSTUK 3 Overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten

Art. 5.Er wordt delegatie verleend inzake het plaatsen en het uitvoeren van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten : 1° aan de persoon behorende tot de categorie A tot een bedrag van 500.000 euro, met uitzondering van de overheidsopdrachten van diensten via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, waarvoor de delegatie beperkt is tot 350.000 euro; 2° aan de personen behorende tot de categorie B tot een bedrag van 250.000 euro; 3° aan de personen behorende tot de categorie C tot een bedrag van 144.000 euro; 4° aan de personen behorende tot de categorie D tot een bedrag van 5.500 euro.

Art. 6.Het plaatsen en het uitvoeren van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten omvat de bevoegdheid : 1° de plaatsingsprocedure te kiezen;2° het bestek of de als dusdanig geldende documenten vast te stellen;3° de procedure op te starten;4° de kandidaten te selecteren;5° een overheidsopdracht te gunnen door de ondertekening van de kennisgevingsbrief of de bestelbon;6° af te zien van het plaatsen van een overheidsopdracht;7° de procedure te herbeginnen, indien nodig via een andere plaatsingsprocedure;8° alle andere administratieve handelingen te verrichten die verbonden zijn aan de uitvoering van een overheidsopdracht.

Art. 7.De personen behorende tot de categorie C en de categorie D hebben delegatie betreffende : 1° de controle van de betalingsvoorwaarden en de handtekening voor akkoord van facturen en andere schuldvorderingen;2° de vrijgave van de borgtocht na controle van de voorwaarden voor vrijgave. HOOFDSTUK 4. - Toekenning van subsidies en vrijwillige bijdragen

Art. 8.De toekenning van subsidies en vrijwillige bijdragen geschiedt bij koninklijk of ministerieel besluit.

Art. 9.De personen behorende tot de categorie C hebben delegatie om : 1° wijzigingen aan subsidies en vrijwillige bijdragen, voorgesteld door de gesubsidieerde organisaties, goed te keuren of te weigeren, tenzij een aanpassing van het koninklijk of ministerieel besluit dat de subsidie toekent, vereist is;2° het narratieve en financiële tussentijdse of finale controleverslag van de dossierbeheerder goed te keuren;3° de betalingsvoorwaarden te controleren en de schuldvorderingen voor akkoord te ondertekenen. HOOFDSTUK 5. - Betrekkingen met Enabel

Art. 10.De personen behorende tot de categorie C hebben delegatie voor : 1° het ondertekenen van de budgettaire documenten met de voor Enabel vast te leggen bedragen;2° het ondertekenen van de voorstellen tot registratie van de uitvoeringsovereenkomsten met Enabel;3° het controleren van de betalingsvoorwaarden en het goedkeuren van de facturen, schuldvorderingen en andere schuldtitels en verantwoordingsstukken die voortvloeien uit de toepassing van het beheerscontract tussen de Federale Staat en Enabel. HOOFDSTUK 6. - Bijzondere aangelegenheden

Art. 11.De bevoegdheid voor de ondertekening van de budgettaire documenten die de vast te leggen bedragen vermelden, wordt gedelegeerd aan de personen behorende tot de categorie C, voor zover de uitgave werd goedgekeurd door de gedelegeerde ordonnateur.

Art. 12.De bevoegdheid voor de ondertekening van de ramingstaten die de voorstellen tot provisionele vastlegging begeleiden, wordt gedelegeerd : 1° aan de personen behorende tot de categorie A en B; 2° aan de personen behorende tot de categorie C tot een bedrag van 144.000 euro.

Art. 13.De personen behorende tot de categorie C hebben delegatie om de vastgestelde rechten goed te keuren.

Art. 14.De delegatiedrempels voorzien in artikel 5, 1° tot en met 4°, alsook de delegatie voorzien in artikel 7, zijn van toepassing op de diverse uitgaven.

Art. 15.Wat betreft de verplichte bijdragen aan internationale instellingen voortvloeiend uit internationale akkoorden die België verbinden, wordt delegatie verleend : 1° aan de personen behorende tot de categorie B voor de goedkeuring van de budgettaire vastleggingen van de verplichte bijdragen;2° aan de personen behorende tot de categorie C voor de controle van de betalingsvoorwaarden en voor het voor akkoord ondertekenen van de schuldvorderingen.

Art. 16.Delegatie wordt verleend aan de Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp voor de goedkeuring en de wijziging tot 3.000.000 euro van : 1° overeenkomsten met andere landen of opdrachtgevers inzake de aan de Federale Staat gedelegeerde samenwerking;2° bijzondere overeenkomsten tussen België en de partnerlanden voor de interventies die aan de Federale Staat worden gedelegeerd door andere landen of opdrachtgevers.

Art. 17.De Directeur-generaal Consulaire Zaken heeft goedkeuringsbevoegdheid voor de kosten voor consulaire bijstand aan Belgen en niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen die worden gelijkgesteld met de Belgen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 13 van het Consulair Wetboek.

Art. 18.De Directeur-generaal Juridische Zaken is gemachtigd om dadingen te sluiten in het kader van geschillen met het doel deze te beëindigen.

De Directeur-generaal Juridische Zaken bezorgt jaarlijks een lijst van de dadingen bedoeld in het eerste lid aan het Directiecomité.

De gerechtskosten ten laste van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Buitenlandse Zaken of de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, en de kosten- en erelonenstaten van advocaten mogen worden goedgekeurd door de personen behorende tot de categorie C.

Art. 19.De Stafdirecteur van de Stafdirectie Personeel en Organisatie wordt delegatie verleend om : 1° huurcontracten voor onroerende goederen gelegen in het buitenland af te sluiten, met inbegrip van contracten voor onderverhuur en overdracht van huur;2° de posthoofden toelating te geven de bevoegdheid bedoeld onder 1° in hun ambtsgebied uit te oefenen.

Art. 20.De Stafdirecteur Begroting en Beheerscontrole duidt de personeelsleden aan waaraan delegatie wordt verleend om : 1° in het geïntegreerd SAP FEDCOM-systeem de vastleggingen ingevoerd door de betrokken diensten goed te keuren;2° de ontvangst van goederen (MIGO) in FEDCOM in te geven en goed te keuren;3° de facturen en andere schuldvorderingen ingevoerd in FEDCOM te vereffenen;4° de werkingsfondsen van de posten in het buitenland te spijzen;5° elke schuldvordering goed te keuren betreffende de kosten en vergoedingen van zendingen en van de aankoop van reistitels voor de afgevaardigden en personeelsleden van de FOD voor hun zendingen in België of in het buitenland;6° de rekeningen van de rekenplichtigen goed te keuren.

Art. 21.Delegatie wordt verleend tot een bedrag van 31.000 EUR aan de personeelsleden van de buitenlandse carrière die een functie uitoefenen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, voor de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, en voor de goedkeuring van diverse uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op de budgettaire enveloppe toegekend aan de post in het kader van multidonoractiviteiten ten laste van de algemene uitgavenbegroting, sectie 14, organisatieafdeling 54, activiteitenprogramma 04, basisallocatie 12.11.27.

De delegatie bedoeld in het eerste lid omvat de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 6 en 7.

Art. 22.Aan de diensthoofden van de ADBA's wordt een delegatie verleend voor de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, diensten en leveringen, en voor de goedkeuring van diverse uitgaven.

De delegatie bedoeld in het eerste lid omvat de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 6 en 7.

De overheidsopdrachten en de diverse uitgaven die 5.500 euro overschrijden, dienen voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door het beheerscomité van de betrokken ADBA. HOOFDSTUK 7. - Opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

Art. 23.Het ministerieel besluit van 7 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt opgeheven.

Art. 24.Op de bij de inwerkingtreding van dit besluit lopende bijzondere overeenkomsten tussen België en de partnerlanden, uitvoeringsovereenkomsten met Enabel en overeenkomsten met andere donoren voor interventies van passieve of actieve gedelegeerde samenwerking worden de bepalingen inzake delegatie toegepast die voor die datum van toepassing waren.

Art. 25.Dit besluit treedt in werking tien dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 24 juli 2019.

D. REYNDERS A. DE CROO


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^