Ministerieel Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 16 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 1, eerste lid van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2013 betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204106
pub.
16/07/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 1, eerste lid van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2013 betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties


De Minister van de Lokale Besturen en de Stad, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2013 betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties;

Gelet op het advies van de "Commission régionale de l'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening), gegeven op 16 mei 2013;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 7 februari 2013;

Overwegende dat de inhoud van het stadsvernieuwingsproject nader bepaald moet worden om de gemeenten de mogelijkheid te geven om toelagen aan te vragen, Besluit : Inhoud van het stadsvernieuwingsdossier

Artikel 1.Het stadsvernieuwingsdossier bevat zes types documenten : de algemene documenten, een verzameling van objectieve gegevens, een verzameling van subjectieve gegevens, een analyse van de gegevens, een stadsvernieuwingsproject en de documenten betreffende de financiering van de verrichting.

Art. 2.De algemene documenten bevatten : - een uittreksel van de beraadslagingen van de gemeenteraad die over het principe en de omstrek van de stadsvernieuwingsoperatie beslissen.

Die beraadslaging bevat een motivatie zowel van het principe als van de keuze en het tracé van de omtrek; - de samenstelling en het huishoudelijk reglement van de "Commission communale de Rénovation urbaine" (Plaatselijke Commissie voor Stadsvernieuwing); - een nota betreffende de deelnemingswijze van de inwoners en de organisatie ervan.

Art. 3.De verzameling van objectieve gegevens bevat : - een historisch overzicht bestemd voor het uitleggen van de huidige ruimtelijke inrichting. Dat historisch overzicht wordt met name geïllustreerd door plannen en documenten, die de sociale economische en culture ontwikkeling van de wijk beschrijven; - een fysiek luik. Dit luik stelt hetgeen volgt voor : 1° de geografische toestand van de wijk waarin de omtrek van de verrichting is gelegen. De volgende plannen worden daartoe opgemaakt : a) een plan met vermelding van de toestand van de gemeente ten opzichte van zijn gewest, met vermelding van de natuurlijke grenzen;b) een situatietekening van de wijk in de agglomeratie op schaal 1/10 000 met vermelding van de voornaamste verkeersassen;c) een kadastraal plan van de wijk waarin de omtrek van de verrichting is gelegen;2° de structuur van de wijk waarin de omtrek van de verrichting is gelegen.Plannen op kadastrale schaal of op schaal l/2 500 (volgens de grootte van de wijk) worden opgemaakt. Ze vermelden met name : a) het tracé van de straten;b) het perceelsplan;c) de topografie en de hoofdlijnen;d) de bestemming van de bebouwde en niet-bebouwde ruimten; e) de kwalitatieve staat van de gebouwen, d.w.z. de beschrijving van de fysieke staat, de bouwkundige waarde en de breedte van de gebouwen; f) de merkpunten en -ruimten;g) de aanwezigheid van waterlopen en watervlakken en hun statuten;h) de kwaliteit van het leefmilieu;i) de groene gebieden, met name de interessante parken en bomen die zowel het openbaar als het privé-domein toebehoren;j) de aanwezigheid van gebouwen die geacht worden leeg of achtergelaten te zijn;3° de bestaande rechtelijke toestand van de wijk waarin de omtrek van de verrichting is gelegen. Worden daartoe bezorgd : a) één of verschillende plannen waarin de openbare eigendommen alsook de privé-eigendommen onderscheiden en vermeld worden;b) de opneming van de wijk en de coherentie van het project ten opzichte van het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan;c) de rechtstoestand met verwijzing naar de algemene en gemeentelijke verordeningen inzake stedenbouw;d) de beschermde goederen ingeschreven op de beschermingslijst of opgenomen in het monumentale erfgoed;e) de openbare erfdienstbaarheden;f) het aantal stedenbouwkundige vergunningen die over een periode van vijf jaar toegekend worden;g) de lijst van de woningen gelegen in de renovatieomtrek die per polisnummer worden gerangschikt;h) de lijst van de kadastrale percelen waarin een economische activiteit sinds 1850 bestaat, die vermeld is in bijlage 3 bij het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer (Belgisch Staatsblad van 18 februari 2009 + add 6 maart 2009);4° de problemen betreffende het verkeer in de wijk waarin de omtrek van de verrichting is gelegen.Om die problemen te begrijpen worden structuurplannen opgemaakt met vermelding van : a) de types externe verbindingen en verbindingen tussen de wijken alsook hun ligging;b) de types interne verbindingen binnen de wijk met het statuut en het type gebruikers;c) de hiërarchische indeling van die verbindingen;d) de stroom (intensiteit, opstoppingen, files, snelheid, rode en gevaarlijke zones) van de verschillende verkeerstypes (voetganger, tweewielers, wagen, vrachtwagens, gemeenschappelijk vervoer);5° een verzameling van fotografische en (iconografische) afbeeldingen; - een verdeling van de economische, administratieve en dienstenactiviteiten. Die lijst bestaat uit plannen die van commentaren zijn voorzien en waarin de volgende uitrustingen en activiteiten vermeld worden : 1° besturen (met en zonder loket);2° opleidingen (onderwijstypes, specialiteiten);3° gezondheid;4° cultuur, recreatie en sporten; 5 toerisme; 6° infrastructuuruitrustingen (parking, begraafplaatsen, enz.); 7° vervoer;8° zware tertiaire sector (met name de opslagplaatsen);9° ondernemingen voor sociale economie; 10 industrie en handwerksnijverheid; 11° sedentaire en niet-sedentaire handel. Op grond van de beschikbare gegevens (met name in de vorm van statistieken) en in vergelijking met andere randwijken, een beschrijving van de structuur en van de sociale toestand van de wijk waarin de omtrek van de verrichting is gelegen. Dat luik vermeldt : 1° het aantal inwoners;2° de indeling van de bevolking per geslacht, in aantal en percentage;3° de indeling van de bevolking per leeftijd, in aantal en percentage;4° de indeling van de bevolking per nationaliteit, in aantal en percentage;5° de indeling van de bevolking volgens de burgerlijke stand, in aantal en percentage;6° het aantal gezinnen en de grootte ervan;7° de indeling van de bevolking per socio-professionele categorie, in aantal en percentage;8° de indeling van de bevolking per studieniveau (per geslacht en nationaliteit), in aantal en percentage;9° het percentage van de actieve (en niet-actieve) bevolking en de verdeling ervan per geslacht, leeftijd en nationaliteit;10° het percentage van de bevolking die werkloosheidsuitkeringen geniet, en de verdeling ervan per geslacht, leeftijd en nationaliteit;11° het percentage van de bevolking die het leefloon geniet, en de verdeling ervan per geslacht, leeftijd en nationaliteit;12° het percentage van de werkzoekende bevolking en de verdeling ervan per geslacht, leeftijd en nationaliteit;13° het rotatiepercentage van de bevolking naargelang van de socio-professionele categorieën en per leeftijdsgroep sinds vijf jaar;14° informatie betreffende de frequente vormen van misdadigheid en het criminaliteitspercentage, indien mogelijk op een kaart gelokaliseerd;15° de in aantal en percentage uitgedrukte verdeling van de verhuurde of door de eigenaar bewoonde, gebouwen;16° het aantal bestaande sociale of ermee gelijkgestelde woningen en dientengevolge het aantal hangende aanvragen alsook de evaluatie in percentage van de behoefte aan sociale woningen. Indien sommige elementen van het vierde lid niet kunnen worden bezorgd, zullen de lijst van de inlichtingen en de redenen van het gebrek eraan vermeld worden. De instemming van het bestuur die bij de indiening van het dossier wordt aangevraagd, wordt vereist om het ene of andere punt van het vierde lid te schrappen.

Art. 4.De verzameling van subjectieve gegevens bevat : - een fysiek luik dat bestaat in : 1° het rekening houden met de wensen van de inwoners en gebruikers i.v.m. de inrichting van de al dan niet bebouwde omgeving, alsook de hiërarchische indeling van hun prioriteiten; 2° het in het licht stellen van de elementen van het plaatselijke erfgoed die door de inwoners als bijzonder relevant en als deel uitmakend van hun sociale en culturele erfenis worden beschouwd.Die elementen worden door kaarten, foto's ( en elke andere iconografische drager) geïllustreerd; - een inventarisering van de economische, administratieve en dienstenactiviteiten alsmede de openbare uitrustingen en de infrastructuren die de inwoners en gebruikers wensen opgericht, bevorderd of gehandhaafd te zien; - een sociaal luik dat hetgeen volgt bevat : 1° een monografie waarin de levensstijl(en) van de wijkinwoners alsmede de verschillende sociale, economische en culturele referenties waarmee ze zich identificeren, vermeld worden;2° een studie over het beeld dat de inwoners van hun wijk hebben en van het beeld dat zij hem willen geven in vergelijking met de wijze waarop de gebruikers de wijk waarnemen;3° een nota betreffende de wijze waarop de inwoners zich klaar verklaren om actief bij te dragen tot of mee te werken aan de uitvoering van het stadsvernieuwingsproject.

Art. 5.De gegevensanalyse.

Uitgaande van de verzamelde gegevens brengt de analyse de volgende elementen aan het licht : 1° het statuut, de rol en de houding van de wijk in de gemeentelijke ontwikkeling bepaald in de strategische oriëntatiedocumenten zoals het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan, het gemeentelijk structuurplan en het gemeentelijk huisvestingsplan;2° de bijzonderheid van de wijk die bepaald wordt door zijn diverse bestanddelen (de economische, sociale, culturele bestanddelen en die betreffende de bebouwde structuren) en door de identificatieprocessen die eruit voortvloeien alsook de wijze waarop die elementen de verschillende waarnemingen die de inwoners van hun leefomgeving hebben, beïnvloeden;3° de troeven van de wijk die de ontwikkeling ervan mogelijk maken, met name : a) zijn sociale hulpmiddelen, zoals het verenigingsleven, festiviteiten, markten, schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten, culturele activiteiten, diensten voor sociale hulp, centra voor beroepsopleiding of regelingen voor bijstand bij aanwerving;b) zijn rijkdommen en economische mogelijkheden;c) zijn milieurijkdommen;d) zijn patrimoniale, architecturale en stedenbouwkundige rijkdommes, zoals de essentiële gebouwen van de wijk, de interessante verbindingen, de plaatsen of de squares;4° de zwakke punten van de wijk, vastgesteld op grond van dezelfde criteria als die bedoeld in punt 3°; De uit het eerste lid voortvloeiende analyse dient als basis voor een onderzoek van de haalbaarheid van de prioriteiten die tijdens het onderzoek zijn vastgelegd naar gelang met name van de troeven en zwakke punten van de wijk.

Art. 6.Het stadsvernieuwingsproject.

Het stadsvernieuwingsproject dat vanaf de verzamelde gegevens en hun analyse ontworpen is, dekt de ruimte bepaald door de renovatieomtrek.

Het bevat minstens : 1° een sociaal-economisch en cultureel luik dat de uit te voeren doelstellingen alsmede de voorstellen van strategieën en acties bevat om het gebrek aan activiteiten en uitrustingen vastgesteld door het onderzoek te verhelpen en om bij te dragen tot de plaatselijke ontwikkeling van de wijk, alsmede alle elementen die de geloofwaardigheid van het luik kunnen steunen en die de haalbaarheid van hetzelfde luik kunnen waarborgen;2° een fysiek luik dat de uit te voeren doelstellingen die de vorm van een lijst van projectfiches aannemen, bevat.Elke fiche vermeldt : a) de titel en een precieze beschrijving van het project alsmede zijn lokalisatie op het plan van de wijk;b) de relevantie van het project ten opzichte van de geplande herkwalificering van de leefomgeving, met name inzake stedenbouw, openbare netheid en hygiëne, veiligheid, inrichting of oprichting van speel- en ontmoetingsruimten, groenvoorziening;c) de relevantie van het project ten opzichte van de troeven en zwakke punten van de wijk die in het onderzoek van de wijk zijn vastgesteld;d) de relevantie van het project ten opzichte van de geplande of verwachte openbare en privé-inrichtingen;e) de relevantie van het project ten opzichte van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling;f) de chronologie ervan;g) het(de) overzichtsplan(nen) en de bestemmingen van de al dan niet bebouwde gebouwen;h) een financiële raming van de kosten.Die raming toont de kosten van de aankopen en werken met inbegrip van de verontreinigingsstudies van de gronden, waarbij de overwogen subsidiërende overheid en de potentiële investeerders alsook hun respectievelijke tegemoetkomingsdelen worden onderscheiden.

Art. 7.De documenten m.b.t. de financiering van de stadsvernieuwingsoperatie bevatten : - een raming van de jaarlijkse begroting die de gemeente aan het vernieuwingsproject belooft te besteden; - een financieel plan van de operatie, met de bedragen van de verwachte uitgaven en ontvangsten ten laste van de gemeentebegroting, dat gepaard gaat met een programma voor het beheer van de meerwaarden.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Beez, 24 juni 2013.

P. FURLAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^