Ministerieel Besluit van 24 maart 2017
gepubliceerd op 10 april 2017

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de representatieve beroepsverenigingen in de zin van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gecoördineerd op 10 mei 2015

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017020338
pub.
10/04/2017
prom.
24/03/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020338

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


24 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de representatieve beroepsverenigingen in de zin van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gecoördineerd op 10 mei 2015


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 68/3, § 3, vervangen bij de wet van 10 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de type wet prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de type wet prom. 10/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aang sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016024254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 me sluiten tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, Besluit : Enig artikel. Volgende beroepsverenigingen worden aangewezen als representatieve beroepsvereniging in de zin van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gecoördineerd op 10 mei 2015 : 1. Association Francophone des Orthopédagogues cliniciens (AFO) ;2. Association professionnelle des Médecins d'orientation Psychodynamique (AMoPSY) ;3. Association professionnelle des psychologues cliniciens de la parole et du langage (APPELpsy) ;4. Belgische Federatie van Psychologen - Fédération Belge des Psychologues (BFP-FBP) ;5. Belgische Vereniging van Artsensyndicaten - Association Belge des Syndicats Médicaux (BVAS-ABSYM) ;6. Belgische Beroepsverening van Geneesheren-Specialisten in de Geriatrie - Union Professionnelle Belge des Médecins Specialistes en Gériatrie;7. Belgische Beroepsverening der Geneesheren-Specialisten in de Neurologie - Union Professionnelle Belge des Médecins Spécialistes en Neurologie;8. Belgische Beroepsverening van Geneesheren-Specialisten in de Psychiatrie - Union Professionnelle Belge des Médecins Spécialistes en Psychiatrie;9. Beroepsverening voor Wetenschappelijk Onderbouwde Psychotherapie (BWP);10. Beroepsverening van klinisch psychologen voor praktijken die het spreken centraal stellen (KLIpsy); 11. Société Royale de Médecine Mentale de Belgique (S.R.M.M.B. ASBL) ; 12. Union Professionnelle des psychologues cliniciens francophones (UPPCF) ;13. Union Professionnelle des Psychologues (UPPsy) ; 14. Vlaams Artsensyndicaat (V.A.S.); 15. Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (Vas-Antwerpen); 16. Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie VZW (V.V.K.); 17. Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO);18. Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP). Brussel, 24 maart 2017.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^