Ministerieel Besluit van 24 mei 2018
gepubliceerd op 06 juni 2018

Ministerieel besluit tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap van de Schuld

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018012115
pub.
06/06/2018
prom.
24/05/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012115

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


24 MEI 2018. - Ministerieel besluit tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap van de Schuld


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel artikel 10, gewijzigd door de wet van 19 juli 1983;

Gelet op de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds type wet prom. 25/10/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017010551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds. - Duitse vertaling sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 34, tweede lid, gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 december 2007;

Gelet op het ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 8 mei 2018 van het hoog overlegcomité opgericht in het gebied van Sectorcomité II - Financiën;

Overwegende dat er sinds 1 januari 2017 een Federaal Agentschap van de Schuld werd opgericht en het derhalve noodzakelijk is binnen deze dienst zelf het syndicaal overleg te organiseren voor de problemen die deze instelling aanbelangen, Besluit :

Artikel 1.De tabel in artikel 1 van het ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën wordt aangevuld als volgt:

Basisoverlegcomité nr. 21

Brussel

het Federaal Agentschap van de Schuld

Comité de concertation de base n° 21

Bruxelles

l'Agence fédérale de la Dette


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 24 mei 2018.

J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^