Ministerieel Besluit van 24 november 2017
gepubliceerd op 18 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

bron
vlaamse overheid
numac
2017031859
pub.
18/12/2017
prom.
24/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031859

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


24 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012


DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT, Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat - rekening houdend met de aanpassing van de verboden lijst door het wereldantidopingagentschap (WADA) met ingang van 1 januari 2018 - de aanpassing van de verboden lijst van de Vlaamse Gemeenschap spoedeisend is in het kader van de internationale strijd tegen doping; dat, overeenkomstig artikel 7 van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister de in de Vlaamse Gemeenschap van toepassing zijnde lijst minstens jaarlijks dient aan te passen aan de internationaal erkende lijst; dat het nodig is, in het kader van de internationale harmonisering, nagestreefd door de Vlaamse Regering in de strijd tegen doping, dat de lijst wordt aangepast rekening houdende met de lijst van het WADA, die wereldwijd van toepassing is met ingang van 1 januari 2018, dat de directeur-generaal van UNESCO op 1 oktober 2017 alle Staten die partij zijn bij het Internationaal verdrag van 19 oktober 2005 tegen doping in de sport in kennis heeft gesteld van de nieuwe verboden lijst 2018 door het WADA opgesteld en dat werd vastgesteld dat geen twee derde van de Staten bezwaar hebben aangetekend binnen de 45 dagen na die kennisgeving, dat het noodzakelijk is de betrokkenen tijdig op de hoogte te brengen van de verboden lijst;

Gelet op advies 62.514/1 van de Raad van State, gegeven op 23 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Alle verboden stoffen moeten als "specifieke stoffen" worden aanzien behalve de stoffen vermeld in § 3, 1°, 2°, 4° d) en e), § 4, 1°, a en de verboden methoden vermeld in § 3, 6°.

De vanaf 1 januari 2018 toepasselijke verboden lijst, als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, is vervat in de volgende paragrafen.

In dit besluit wordt verstaan onder: 1° exogeen: verwijst naar een stof die normalerwijze niet door het lichaam wordt geproduceerd op een natuurlijke manier;2° endogeen: verwijst naar een stof die normalerwijze op een natuurlijke manier door het lichaam wordt geproduceerd. § 2. Niet-goedgekeurde stoffen Elke farmacologische stof, die niet bedoeld wordt in één van de volgende delen van dit besluit en waarvoor geen goedkeuring voor humaan therapeutisch gebruik door enige bevoegde overheidsinstantie is verleend (bijvoorbeeld geneesmiddelen in preklinische of klinische onderzoeksfase of waarvan de onderzoeksfase is stopgezet, designerdrugs, stoffen enkel goedgekeurd voor diergeneeskundig gebruik), is ten allen tijde verboden. § 3. De volgende stoffen en methoden zijn verboden op elk ogenblik (binnen en buiten wedstrijdverband): 1° anabole androgene steroïden (AAS): a) exogene anabole androgene steroïden (AAS), met inbegrip van: 1) 1-androsteendiol (5{alpha}-androst-1-een-3ß,17ß-diol);2) 1-androsteendion (5{alpha}-androst-1-een-3,17-dion);3) 1-androsteron (3{alpha}-hydroxy-5{alpha}-androst-1-een-17-on);4) 1-testosteron (17{beta}-hydroxy-5{alpha}-androst-1-en-3-on);5) 4-hydroxytestosteron (4,17{beta}-dihydroxyandrost-4-en-3-on);6) bolandiol (estr-4-een-3ß,17{beta}-diol);7) bolasteron;8) calusteron;9) clostebol;10) danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17{alpha}-ol);11) dehydrochloormethyltestosteron (4-chloor-17{beta}-hydroxy-17{alpha}-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);12) desoxymethyltestosteron (17{alpha}-methyl-5{alpha}-androst-2-en-17{beta}-ol);13) drostanolon;14) ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17{alpha}-ol);15) fluoxymesteron;16) formebolon;17) furazabol (17{alpha}-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5{alpha}-androstaan-17{beta}-ol);18) gestrinon;19) mestanolon;20) mesterolon;21) metandiënon (17{beta}-hydroxy-17{alpha}-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);22) metenolon;23) methandriol;24) methasteron (17{beta}-hydroxy-2{alpha},17{alpha}-dimethyl-5{alpha}-androstaan-3-on);25) methyldiënolon (17{beta}-hydroxy-17{alpha}-methylestra-4,9-dieen-3-on);26) methyl-1-testosteron (17{beta}-hydroxy-17{alpha}-methyl-5{alpha}-androst-1-en-3-on);27) methylnortestosteron (17{beta}-hydroxy-17{alpha}-methylestr-4-en-3-on);28) methyltestosteron;29) metribolon (methyltriënolon, 17{beta}-hydroxy-17{alpha}-methylestra-4,9,11-trieen-3-on);30) miboleron;31) norboleton;32) norclostebol;33) norethandrolon;34) oxabolon;35) oxandrolon;36) oxymesteron;37) oxymetholon;38) prostanozol (17{beta}-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5{alpha}-androstaan);39) quinbolon;40) stanozolol;41) stenbolon;42) tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17{alpha}-pregna-4,9,11-trieen-3-on);43) trenbolon (17{beta}-hydroxyestr-4,9,11-trieen-3-on);44) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare biologische werking;b) endogene AAS wanneer exogeen toegediend: 1) 19-norandrosteendiol (estr-4-een-3,17-diol);2) 19-norandrosteendion (estr-4-een-3,17-dion);3) androstanolon (5{alpha}-dihydrotestosteron, 17{beta}-hydroxy-5{alpha}-androstaan-3-on);4) androsteendiol (androst-5-een-3ß,17{beta}-diol);5) androsteendion (androst-4-een-3,17-dion);6) boldenon;7) boldion (androsta-1,4-dieen-3,17-dion);8) nandrolon (19-nortestosteron);9) prasteron (dehydro-epiandrosteron, DHEA, 3ß-hydroxyandrost-5-en-17-on);10) testosteron; en hun metabolieten en isomeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot: 11) 3ß-hydroxy-5{alpha}-androstaan-17-on;12) 5{alpha}-androst-2-een-17-on;13) 5{alpha}-androstaan-3{alpha},17{alpha}-diol;14) 5{alpha}-androstaan-3{alpha},17{beta}-diol;15) 5{alpha}-androstaan-3ß,17{alpha}-diol;16) 5{alpha}-androstaan-3ß,17{beta}-diol;17) 5{beta}-androstaan-3{alpha},17{beta}-diol;18) 7{alpha}-hydroxy-DHEA;19) 7ß-hydroxy-DHEA;20) 4-androsteendiol (androst-4-een-3ß,17{beta}-diol);21) 5-androsteendion (androst-5-een-3,17-dion);22) 7-keto-DHEA;23) 19-norandrosteron;24) 19-noretiocholanolon;25) androst-4-een-3{alpha},17{alpha}-diol;26) androst-4-een-3{alpha},17{beta}-diol;27) androst-4-een-3ß,17{alpha}-diol;28) androst-5-een-3{alpha},17{alpha}-diol;29) androst-5-een-3{alpha},17{beta}-diol;30) androst-5-een-3ß,17{alpha}-diol;31) androsteron;32) epi-dihydrotestosteron;33) epitestosteron;34) etiocholanolon;c) andere anabole middelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 1) clenbuterol;2) selectieve androgene receptormodulatoren (SARM's, bv.andarine, LGD-4033, ostarine en RAD140); 3) tibolon;4) zeranol;5) zilpaterol.2° peptidehormonen, groeifactoren, aanverwante stoffen en mimetica: de volgende stoffen en andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare biologische werking: 1) erytropoëtines (EPO) en agentia die de erytropoiese beïnvloeden, met daarbij, maar niet beperkt tot: a.erytropoëtine-receptoragonisten zoals bv. i. darbepoëtine (dEPO); ii. erytropoëtines (EPO); iii. EPO-gebaseerde constructies [EPO-Fc, methoxy polyethyleen glycolepoëtine beta (CERA)]; iv. EPO-mimetische agentia en hun constructies, bv. CNTO-530 en peginesatide; b. hypoxie-induceerbare factor (HIF) activerende agentia, bv.argon, kobalt, molidustat, roxadustat (FG-4592) en xenon; c. GATA-inhibitoren, bv.K-11706; d. TGF-beta (TGF-ß) inhibitoren, bv.luspatercept en sotatercept; e. Aangeboren herstelreceptoragonisten, bv.asialo EPO, gecarbamyleerd EPO (CEPO); 2) Peptidehormonen en hormoonmodulatoren, a.choriongonadotrofine (CG) en luteïniserend hormoon (LH) en hun releasing factoren, bv. busereline, desloreline, gonadoreline, gosereline, leuproreline, nafareline en triptoreline, enkel bij mannelijke sporters; b. corticotrofines en hun releasing factoren, bv.corticoreline; c. groeihormoon (GH), zijn fragmenten en zijn releasing factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot groeihormoonfragmenten (bv. AOD-9604 en hGH 176-191), groeihormoon releasing hormoon (GHRH) en zijn analogen, bv. CJC-1293, CJC-1295, sermoreline en tesamoreline; groeihormoon secretagogen (GHS), bv. ghreline en ghrelinemimetica, bv. anamoreline, ipamoreline en tabimoreline; GH-releasing peptides (GHRP's), bv. alexamoreline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoreline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 GHRP-6 en hexareline. 3) Groeifactoren en groeifactormodulatoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: i) fibroblastgroeifactoren (FGF's); ii) hepatocytgroeifactor (HGF); iii) insulineachtige groeifactor-1 (IGF-1) en zijn analogen; iv) mechanogroeifactoren (MGF's); v) plaatjes afgeleide groeifactor (PDGF); vi) thymosine-ß4 en zijn afgeleiden (bv. TB-500); vii) vasculair-endotheliale groeifactor (VEGF); viii) alsook eender welke groeifactor die een invloed heeft op de eiwitsynthese of eiwitafbraak in de spier, pees of het ligament, de vascularisatie, het energiegebruik, de regeneratiecapaciteit of het veranderen van vezeltype. 3° bèta 2-agonisten: Alle selectieve en non-selectieve bèta 2-agonisten, met inbegrip van alle optische isomeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot: a) fenoterol b) formoterol c) higenamine d) indacaterol e) olodaterol f) procaterol g) reproterol h) salbutamol i) salmeterol j) terbutaline k) tulobuterol l) vilanterol Zijn wel toegelaten: Salbutamol via inhalatie (maximaal 1600 microgram over 24 uur in verscheidene doses zonder de 800 microgram per 12 uur te overschrijden startend van eender welke dosis), formoterol via inhalatie (maximale toegediende dosis van 54 microgram over 24 uur) en salmeterol via inhalatie (maximaal 200 microgram per 24 uur). De aanwezigheid van meer dan 1000 ng/ml salbutamol of van meer dan 40 ng/ml formoterol in de urine komt niet overeen met therapeutisch gebruik van de stof en zal als een afwijkend analyseresultaat worden beschouwd, tenzij de sporter aan de hand van een gecontroleerde farmacokinetische studie bewijst dat het abnormale resultaat het gevolg is van het gebruik van een therapeutische dosis via inhalatie tot een maximum dosis zoals hierboven aangegeven. 4° hormonale en metabole modulatoren: a) aromatase-inhibitoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 1) 4-androsteen-3,6,17trion (6-oxo);2) aminoglutethimide;3) anastrozol;4) androsta-1,4,6-trieen-3,17-dion (androstatrieendion);5) androsta-3,5-dieen-7,17-dion (arimistaan);6) exemestaan;7) formestaan;8) letrozol;9) testolacton;b) selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM's), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 1) raloxifen;2) tamoxifen;3) toremifen;c) andere anti-oestrogene stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 1) clomifeen;2) cyclofenil;3) fulvestrant;d) agentia die een of meer myostatinefuncties veranderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot myostatine-inhibitoren;e) metabole modulatoren: 1) activatoren van het AMP-geactiveerde proteïne kinase (AMPK), bv. AICAR en SR9009; peroxisoomproliferatorgeactiveerde receptor {delta} (PPAR{delta}) agonisten, bv. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy)azijnzuur (GW1516, GW501516); 2) insulines en insuline-mimetica;3) meldonium;4) trimetazidine.5) diuretica en maskerende middelen: De volgende diuretica en maskerende middelen en andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of vergelijkbare biologische werking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 1) desmopressine;2) probenecid;3) middelen die het plasmavolume vergroten (bijvoorbeeld intraveneuze toediening van albumine, dextraan, hydroxy-ethylzetmeel en mannitol);4) acetazolamide;5) amiloride;6) bumetanide;7) canrenon;8) chloortalidon;9) etacrynezuur;10) furosemide;11) indapamide;12) metolazon;13) spironolacton;14) thiaziden (bijvoorbeeld bendroflumethiazide, chloorthiazide en hydrochloorthiazide);15) triamtereen;16) vaptanen (bijvoorbeeld tolvaptan). behalve drospirenon, pamabrom en oftalmologisch gebruik van carbo-anhydrase inhibitoren (bijvoorbeeld dorzolamide en brinzolamide) welke niet verboden zijn.

Lokale toediening van felypressine bij tandanesthesie is toegelaten.

Het detecteren binnen of buiten wedstrijdverband, voor zoverre toepasselijk, in het staal van een sporter van enige hoeveelheid van een stof waarvoor een drempelwaarde geldt (dit zijn formoterol, salbutamol, cathine, efedrine, methylefedrine en pseudo-efedrine) in combinatie met een diureticum of een ander maskerend middel, zal als een afwijkend analyseresultaat beschouwd worden tenzij de sporter een toestemming wegens therapeutische noodzaak voor die stof heeft naast de toestemming wegens therapeutische noodzaak voor het diureticum of ander maskerend middel. 6° de volgende methoden: a) manipulatie van bloed en bloedcomponenten: 1) het toedienen of herinbrengen in het circulatoir systeem van eender welke hoeveelheid autoloog, allogeen (homoloog) of heteroloog bloed, of rodebloedcelproducten van welke oorsprong ook;2) kunstmatige verhoging van de opname, het transport of de afgifte van zuurstof, met inbegrip van, maar niet beperkt tot perfluorchemicaliën, efaproxiral (RSR13) en gemodificeerde hemoglobineproducten, bijvoorbeeld bloedvervangers, gebaseerd op hemoglobine en hemoglobineproducten in microcapsules met uitsluiting van zuurstoftoediening via inhalatie;3) eender welke vorm van intravasculaire manipulatie van bloed of bloedcomponenten door middel van fysische of chemische middelen.b) chemische en fysieke manipulatie: 1) fraude of poging tot fraude om de validiteit en integriteit te beïnvloeden van de monsters die afgenomen worden tijdens een dopingcontrole.Hierbij zijn inbegrepen, maar niet beperkt tot: het verwisselen van de urine en/of het knoeien met de urine (bijvoorbeeld proteasen); 2) intraveneuze infusen en/of injecties van meer dan 100 ml in een tijdsbestek van 12 uur zijn verboden tenzij de intraveneuze infusen of injecties op een legitieme wijze toegediend werden tijdens een behandeling in het ziekenhuis, heelkundige ingrepen of klinische onderzoeken;c) genetische doping: Het volgende met het potentieel de sportprestatie te verbeteren: 1) het gebruik van polymeren van nucleïnezuren of nucleïnezuuranalogen;2) het gebruik van genmodulerende agentia ontworpen om de genoomsequenties en/of de transcriptie of epigenetische regulatie van de genexpressie te wijzigen;3) het gebruik van normale of genetisch gemodificeerde cellen. § 4. De volgende stoffen en methoden zijn verboden binnen wedstrijdverband: 1° alle stimulantia, met inbegrip van, indien van toepassing, alle optische isomeren (bijvoorbeeld d- en l-), behalve clonidine en imidazolderivaten voor topisch of oftalmologisch gebruik en de stimulantia die zijn opgenomen in het monitoringprogramma 2018 en die worden vermeld in het derde lid. Stimulantia zijn: a) niet-specifieke stimulantia: 1) adrafinil;2) amfepramon;3) amfetamine;4) amfetaminil;5) amifenazol;6) benfluorex;7) benzylpiperazine;8) bromantaan;9) clobenzorex;10) cocaïne;11) cropropamide;12) crotetamide;13) fencamine;14) fendimetrazine;15) fenetylline;16) fenfluramine;17) fenproporex;18) fentermine;19) fonturacetam [4-fenylpiracetam (carfedon)];20) furfenorex;21) lisdexamfetamine;22) mefenorex;23) mefentermine;24) mesocarb;25) metamfetamine (d-);26) p-methylamfetamine;27) modafinil;28) norfenfluramine;29) prenylamine;30) prolintaan. Een stimulans dat niet expliciet in deze lijst voorkomt, is een specifieke stof. b) specifieke stimulantia met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 31) 1,3-dimethylbutylamine;32) 4-methylhexaan-2-amine (methylhexanamine);33) benzfetamine;34) cathine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 5 microgram per milliliter;35) cathinone en zijn analogen, bijvoorbeeld mephedron, metedron, {alpha}-pyrrolidinovalerophenon;36) dimethylamfetamine;37) efedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;38) epinefrine (adrenaline);39) etamivan;40) etilamfetamine;41) etilefrine;42) famprofazon;43) fenbutrazaat;44) fencamfamine;45) fenpromethamine;46) heptaminol;47) hydroxyamfetamine (parahydroxyamfetamine);48) isomethepteen;49) levmetamfetamine;50) meclofenoxaat;51) methyleendioxymetamfetamine;52) methylefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;53) methylfenidaat;54) nikethamide;55) norfenefrine;56) octopamine;57) oxilofrine (methylsynefrine);58) pemoline;59) pentetrazol;60) phenethylamine en zijn afgeleiden;61) phenmetrazine;62) propylhexedrine;63) pseudo-efedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 150 microgram per milliliter;64) selegiline;65) sibutramine;66) strychnine;67) tenamfetamine (methyleendioxyamfetamine);68) tuaminoheptaan;69) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbaar biologisch effect. Stoffen die zijn opgenomen in het WADA-monitoringprogramma 2018 (bupropion, cafeïne, nicotine, fenylefrine, fenylpropanolamine, pipradrol en synefrine) worden niet als verboden stoffen beschouwd.

Lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal, oftalmologisch) van epinefrine (adrenaline) of toediening van adrenaline in combinatie met lokale anesthetica, is toegelaten. 2° narcotica: a) buprenorfine;b) dextromoramide;c) diamorfine (heroïne);d) fentanyl en zijn derivaten;e) hydromorfon;f) methadon;g) morfine;h) nicomorfine;i) oxycodon;j) oxymorfon;k) pentazocine;l) pethidine;3° cannabinoïden: Natuurlijke (bijvoorbeeld cannabis, hasjiesj, marihuana) of synthetische cannabinoïden bv.delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) en andere cannabimimetica.

Cannabidiol is een toegelaten stof. 4° glucocorticoïden: Alle glucocorticoïden zijn verboden als ze via orale, intraveneuze, intramusculaire of rectale weg worden toegediend.Deze groep van verboden stoffen bevat maar is niet beperkt tot: a. betamethasone;b. budesonide;c. cortisone;d. deflazacort;e. dexamethasone;f. fluticasone;g. hydrocortisone;h. methylprednisolone;i. prednisolone;j. prednisone;k. triamcinolone; § 5. De volgende stoffen zijn verboden bij bepaalde sporten: 1° bètablokkers, alleen verboden binnen wedstrijdverband, behalve als het anders vermeld wordt: a) autosport (FIA);b) biljarten (alle disciplines) (WCBS);c) boogschieten (WA), ook verboden buiten wedstrijdverband;d) darts (WDF);e) golf (IGF);f) skiën of snowboarden (FIS) voor het schansspringen, het skiën vrije stijl of halfpipe skiën en het halfpipe of big air snowboarden;g) schieten (ISSF, IPC), ook verboden buiten wedstrijdverband;h) onderwatersport (CMAS) in constant gewicht apneu met of zonder vinnen, dynamische apneu met en zonder vinnen, vrije immersie apneu, "Jump Blue" apneu, speervissen, statische apneu, targetschieten en variabel gewicht apneu. Bètablokkers omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 1) acebutolol;2) alprenolol;3) atenolol;4) betaxolol;5) bisoprolol;6) bunolol;7) carteolol;8) carvedilol;9) celiprolol;10) esmolol;11) labetalol;12) levobunolol;13) metipranolol;14) metoprolol;15) nadolol;16) oxprenolol;17) pindolol;18) propranolol;19) sotalol;20) timolol.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel, 24 november 2017.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^