Ministerieel Besluit van 24 oktober 2001
gepubliceerd op 29 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027054
pub.
29/01/2002
prom.
24/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 18 juli 2001 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 2001;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 63.09 moet worden voorzien op programma 04, organisatieafdeling 14, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, met als titel "Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Phasing out)";

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.09, programma 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 12 april 2001 door de Waalse Regering genomen beslissing betreffende "Phasing out" van Doelstelling 1, namelijk de volgende dossiers (titels en codificatie van de medegefinancierde projecten) : Inrichting van het stadscentrum van Thuin in het kader van de geïntegreerde toeristische herwaardering van de eenheid Thuin-Lobbes;

Maatregel : 4.1 - Gemeente Thuin;

E P1B 1 40100 0001 7 - (25,0 miljoen BEF); "Opération Coeur de Village" te Jamioulx;

Maatregel 4.1 - Gemeente Ham-sur-Heure;

E P1B 1 40100 0002 7 - (7,5 miljoen BEF);

Toeristische herwaardering en interpretatie van het historisch hart van Doornik - Place Saint-Pierre;

Maatregel 4.1 - Gemeente Doornik;

E P1B 1 40100 0003 7 - (17,5 miljoen BEF);

Inrichting en toeristische herwaardering van de "Jardin suspendus" te Thuin in het kader van de geïntegreerde toeristische herwaardering van de eenheid "Thuin-Lobbes";

Maatregel 4.1 - Gemeente Thuin;

E P1B 1 40100 0004 7 - (7,5 miljoen BEF);

Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 57,5 miljoen BEF overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 30 naar programma 04 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 04 en 07 van de organisatieafdelingen 14 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 oktober 2001.

M. DAERDEN Ch. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^