Ministerieel Besluit van 24 oktober 2001
gepubliceerd op 29 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027072
pub.
29/01/2002
prom.
24/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 18 juli 2001 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 oktober 2001;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 71.04 moet worden voorzien op programma 02, organisatieafdeling 15, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, met als titel "Aankoop door het Waalse Gewest van gebouwen nodig voor de verwezenlijking van het programma, sanerings- en verbouwingswerken in de gebouwen die aan het Gewest toebehoren - Gewestelijke medefinanciering van het operationeel programma « Phasing out » van Doelstelling 1";

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 71.04, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 15 december 2000 door de Waalse Regering genomen beslissing betreffende "Phasing out" van Doelstelling 1 Henegouwen, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Sanering en herbestemming van verlaten industrieterreinen;

Maatregel 4.2 - « Bois du Cazier » - E P1A 1 40200 0016 5, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 82,8 miljoen BEF en ordonnanceringskredieten ten belope van 8,3 miljoen BEF overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 30 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 05 van de organisatieafdelingen 15 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 oktober 2001.

M. DAERDEN M. FORET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^