Ministerieel Besluit van 24 september 2006
gepubliceerd op 12 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012450
pub.
12/10/2006
prom.
24/09/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (1)


De Minister van Werk, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 138, eerste lid, 4°;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 92, § 2, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003289 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003 bevestigt sluiten;

Gelet op de adviezen van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 20 oktober 2005 en 16 februari 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 26 juni 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 24 juli 2006;

Gelet op advies 41.073/1/V van de Raad van State, gegeven op 8 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In artikel 92, § 2, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003289 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003 bevestigt sluiten, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : « In afwijkingvan het eerste lid, 2°, moet het dossier slechts toekomen binnen de termijn van drie jaar ingaande de eerste dag van de maand volgend op dezewaarvoor de uitkeringenworden aangevraagd, indien het een aanvraag betreft bedoeld in artikel 133, § 1, 4°, d), van het koninklijk besluit. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2006.

Brussel, 24 september 2006.

P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van 29 juni 2000, Belgisch Staatsblad van 13 juli 2000.

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992.

Ministerieel besluit van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003289 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003 bevestigt sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 juni 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^