Ministerieel Besluit van 24 september 2018
gepubliceerd op 17 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018014271
pub.
17/10/2018
prom.
24/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014271

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


24 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector type ministerieel besluit prom. 07/07/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2913 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de bero sluiten houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, artikel 3, § 3, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de wer sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgeb sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de wer sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit sluiten betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit, de artikelen 45, 46 en 47;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009029372 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende coördinatie van het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten sluiten houdende coördinatie van het decreet over de audiovisuele mediadiensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector type ministerieel besluit prom. 07/07/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2913 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de bero sluiten houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector;

Overwegende dat de leden van het Algemeen bestuur Cultuur die tot secretaris van de adviesinstanties benoemd worden over de bevoegdheden en de kennis van ieder gebied betrokken bij elke instantie beschikken die vereist worden om het ambt van secretaris te voeren, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 7 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector type ministerieel besluit prom. 07/07/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2913 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de bero sluiten houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) Bij § 19, worden de woorden "Mevr.Amélia FRANCK" vervangen door de woorden "Mevr. Julie ABRASSART"; b) § 32 wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van: a) 7 juli 2016 voor de wijziging bedoeld bij artikel 1, b);b) De datum van de ondertekening ervan voor de wijziging bedoeld bij artikel 1, a). Brussel, 24 september 2018.

A. GREOLI


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^