Ministerieel Besluit van 25 april 1997
gepubliceerd op 22 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot oprichting van een Stuurgroep inzake Informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1997031170
pub.
22/08/1997
prom.
25/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 APRIL 1997. Ministerieel besluit tot oprichting van een Stuurgroep inzake Informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Gelet op de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, inzonderheid op het artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 juli 1991 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Executieve, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 april 1995;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 1997;

Overwegende de noodzaak verdere uitvoering te geven in het Ministerie aan een globale en samenhangende strategie inzake informatica;

Overwegende dat deze coherentie noodzakelijkerwijze de centralisatie van de projecten inzake informatica veronderstelt;

Overwegende dat het CIBG voor de bevordering en de ontwikkeling van informatica- en telematica-projecten kan instaan, Besluit

Artikel 1.In het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een Stuurgroep inzake Informatica (SGI) ingesteld die samengesteld is uit : de Secretaris-generaal of zijn vertegenwoordiger; de Adjunct-Secretaris-generaal of zijn vertegenwoordiger; de 5 Directeurs-generaal of hun vertegenwoordigers; de Inspecteur-generaal van de dienst Informatica of zijn vertegenwoordiger; de Directeur-generaal van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest of zijn vertegenwoordiger; een vertegenwoordiger van de Minister van Ambtenarenzaken.

De SGI nodigt daarenboven op zijn vergaderingen alle personen uit die hem bij zijn beraadslagingen kunnen bijstaan.

Art. 2.Opdrachten van de SGI. Het meerjarenplan inzake informatica van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt door de SGI uitgewerkt. Hij neemt eveneens de maatregelen voor de dagelijkse informatica-coördinatie en voor de concretisering van de informatica- en telematica-projecten.

Art. 3.Het voorzitterschap wordt waargenomen door de Secretaris-generaal die de vergaderingen van de SGI belegt. In geval van verhindering worden deze taken door de Adjunct-Secretaris-generaal vervuld.

De Inspecteur-generaal van de dienst Informatica staat in voor het secretariaat van de zittingen.

Art. 4.De SGI is belast met het uitwerken, binnen de 5 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit, van een meerjarenplan dat de door het Ministerie aan te wenden strategie inzake informatica bepaalt.

Voornoemd plan wordt jaarlijks bijgewerkt om met de technologische evolutie rekening te houden.

Art. 5.Alle informatica- en telematica-projecten van de administraties en de diensten van het Ministerie moeten voorafgaandelijk aan de Stuurgroep inzake Informatica worden voorgelegd en zijn goedkeuring bekomen.

Bij elk voorstel wordt een advies bijgevoegd van, hetzij het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, hetzij de dienst Informatica van het Ministerie naargelang van de taakverdeling die vastgelegd is in de mandaatovereenkomst die het Ministerie en het CIBG verbindt.

In deze adviezen wordt verslag uitgebracht over de overeenstemming tussen het voorgestelde project en het door de SGI vastgestelde meerjarenplan.

Het advies zal in het bijzonder betrekking hebben op : de bijdrage van het project tot de verbetering van de dienstverlening aan de bevolking en de vereenvoudiging van de betrekkingen tussen de burger en de gewestelijke administratie; de reorganisatie van de diensten in functie van het aanwenden van de nieuwe informatica- en telematica- technologieën; de aanpassing van het beheer en van de functies binnen de administratieve diensten in de zin van een efficiëntere gewestelijke organisatie; de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de personeelsleden.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1997.

Brussel, 25 april 1997.

R. GRIJP

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^