Ministerieel Besluit van 25 april 2018
gepubliceerd op 30 april 2018

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ganshoren

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018011858
pub.
30/04/2018
prom.
25/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011858

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


25 APRIL 2018. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ganshoren


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004 gewijzigd door de ordonnanties van 14 mei 2009 en 3 april 2014, artikel 301;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 16 maart 2001, 29 november 2001, 30 maart, 15 juni, 13 juli en 19 oktober 2006, 19 juli 2007, 22 mei 2008, 22 december 2010, 1 en 30 juni 2011, 3 mei en 12 juli 2012, 7 maart, 18 juli en 5 september 2013, 7 mei 2015, 15 juni en 19 juli 2017, artikel 5, 1° /1;

Gelet op het Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ganshoren;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de bestuurlijke transparantie zal toenemen dankzij de publicatie van een enkel ministerieel besluit per gemeente voor de aanwijzing van de controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven;

Overwegende dat tegen deze aanwijzing geen bezwaar bestaat, Besluit :

Artikel 1.Wordt toegevoegd aan de lijst van aangewezen personen die de misdrijven omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening opsporen en bij proces-verbaal vaststellen en dit voor het grondgebied van de gemeente Ganshoren, zoals bepaald door artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017040479 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ganshoren sluiten : o De heer Jochen LIEFFERRINCKX.

Art. 2.Van dit besluit zal kennis gegeven worden aan de heer Jochen LIEFFERINCKX, aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ganshoren en aan de gemachtigde ambtenaar.

Art. 3.Het huidige besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 25 april 2018.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^