Ministerieel Besluit van 25 februari 2000
gepubliceerd op 04 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de bijlagen in geïnformatiseerde vorm, zoals bedoeld in artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheke

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022186
pub.
04/03/2000
prom.
25/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2000. - Ministerieel besluit betreffende de bijlagen in geïnformatiseerde vorm, zoals bedoeld in artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, inzonderheid op artikel 20, § 1;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, gelet op het feit dat krachtens artikel 20, § 1, van het voornoemde koninklijk besluit van 25 september 1974, elke registratieaanvraag ten laatste op 12 april 2000 dient te worden ingediend, het noodzakelijk is onverwijld de specificaties vast te stellen waarbij registratieformulieren in geïnformatiseerde vorm kunnen worden ingediend;

Overwegende dat dankzij deze geïnformatiseerde indiening er sneller een kadaster van alle apotheken in België kan worden opgesteld, zodat het ingestelde moratorium ten spoedigste effectief en controleerbaar kan worden gemaakt, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De bijlagen in geïnformatiseerde vorm zoals bedoeld in artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, moeten van het type diskette 3,5 inch met dubbele dichtheid (double density 1,44 MB) zijn. De diskette mag slechts één bestand bevatten (systeemzones niet meegerekend) met als naam 'PHAROFFI.TXT'. § 2. De recordbeschrijving van het bestand 'PHAROFFI.TXT' moet aan de volgende eisen voldoen : De gegevens van elke apotheek, waarvan de registratie wordt aangevraagd, bestaan uit telkens 8 opeenvolgende regels van elk maximaal 311 ASCII karakters (text-format).

De datumgegevens worden steeds weergegeven als 'DDMMJJJJ'.

Het nummer dat telkens terugkomt in de posities 1 - 6 wordt gevormd door de 6 cijfers van het stamboeknummer van de apotheek, gevormd door het numeriek gedeelte van de code van de bestelbons voor verdovende middelen en sommige psychotrope stoffen; positie 7 van elke regel van een registratieaanvraag, behalve de achtste, wordt ingenomen door een letter gaande van A tot G, die dient om de aard van de gegevens te bepalen die in deze regel voorkomen. 1° De eerste regel van elke registratieaanvraag van een apotheek betreft de gegevens in verband met de apotheek zelf. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 8° De achtste regel van elke registratieaanvraag van een apotheek is een blanco regel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 februari 2000.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^