Ministerieel Besluit van 25 januari 2011
gepubliceerd op 29 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 7 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027075
pub.
29/03/2011
prom.
25/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit nr. 7 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het kader decreet van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007201675 bron ministerie van het waalse gewest Kaderdecreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen sluiten tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen, inzonderheid op artikel 237/20;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008201354 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 2003 tot oprichting van een "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008201858 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Nijvel en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied in het gehucht "Champ d'Hurbize" op het grondgebied van de gemeenten Itter en type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008027060 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde « River Information Services » op de binnenwateren in de Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de berekeningsmethode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, inzonderheid op de artikelen 551, 553 tot 558;

Gelet op de erkenningsaanvragen ingediend door de eisers en na analyse door het Bestuur van de bewijsstukken verstrekt ter staving van de aanvragen, overeenkomstig hetzelfde besluit;

Overwegende dat de aanvragers voldoen aan de krachtens hetzelfde besluit gestelde voorwaarden, Besluit :

Artikel 1.De erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken wordt toegekend aan de natuurlijke en rechtspersonen waarvan de lijst opgenomen is in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

Art. 2.De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, die ingaat op de datum van de ondertekening van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De bijlagen maken noodzakelijk deel uit van dit besluit.

Namen, 25 januari 2011.

J.-M. NOLLET

Bijlage 1 Lijst van de auteurs van haalbaarheidsonderzoeken (natuurlijke personen) aan wie de erkenning wordt verleend :

Erkenning

Voornaam

Naam

Straat

Nummer

Bus

Postcode

Plaats

Land

AEF-00135

Thomas

DIOUF

Rue Alfred Stekke

25

7060

Zinnik

België

AEF-00138

Pierre

MAES

Rue Joseph Dethier

2

4607

Dalhem

België

AEF-00140

Michaël

GORLIER

Clos de Lancey

2

1410

Waterloo

België


Bijlage 2 Lijst van de auteurs van haalbaarheidsonderzoeken (rechtspersonen) aan wie de erkenning wordt verleend :

Erkenning

benaming

Handelsnaam

Rechtsvorm

Voornaam

Naam

Straat

NR

Bus

Post- code

Plaats

Land

AEF-00132

« Société d'Architecture et d'Ingénieurie »

GMT PROJECT

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

François

de MONTLIVAULT

Avenue des Magnolias

12

1301

BIERGES

België

AEF-00133

SCRL

« Atelier de Tromcourt Architectes Associés »

SCRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Pierre

SALINGROS

Industriezone

32/1

5660

Mariembourg

België

AEF-00136

A5C CONSULT - EEI

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Jonathan

GIANQUINTO

Frambozenstruiklaan

14

5

1180

UKKEL

België

AEF-00137

ENERGY BUILDINGS

ENERGY BUILDINGS

SPRL


Wettelijke vertegenwoordiger :

Olivier

DE SCHREVEL

Denneboslaan

40

1180

UKKEL

België

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^