Ministerieel Besluit van 25 januari 2019
gepubliceerd op 31 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing bij de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzek

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019010681
pub.
31/01/2019
prom.
25/01/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010681

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


25 JANUARI 2019. - Ministerieel besluit tot aanwijzing bij de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 25octies/1, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op het artikel 122quinquies-decies/2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014, Besluit :

Artikel 1.De heer DEFORCE Dieter, voorzitter van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wordt aangewezen bij de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 januari 2019.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^