Ministerieel Besluit van 25 juli 2002
gepubliceerd op 20 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van een controlelaboratorium en een controlearts in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002036017
pub.
20/08/2002
prom.
25/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur


25 JULI 2002. - Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van een controlelaboratorium en een controlearts in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening


De Vlaamse minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij het decreet van 20 december 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikel 68, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996 en 23 november 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Overwegende dat de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond bij aanvraag van 17 januari 2002 en 27 juni 2002 het verzoek heeft ingediend tot tijdelijke erkenning van een controlelaboratorium en tot tijdelijke erkenning van een buitenlandse arts als controlearts;

Overwegende dat die aanvraag betrekking heeft op de wereldkampioenschappen op de weg die van 8 tot 13 oktober 2002 georganiseerd worden in Zolder en dat deze wedstrijden vermeld werden in de lijst UCI-wedstrijden waarin dopingcontrole wordt vastgesteld en waarbij de UCI-procedure wordt toegepast;

Overwegende dat het Laboratoire National de Depistage du Dopage CREPS, Chatenay-Malabry Parijs, Frankrijk, erkend is door het Internationaal Olympisch Comité en als dusdanig aan de erkenningsvoorwaarden voldoet;

Overwegende dat gelet op de aanvraag en op de voormelde wetgeving en reglementering, de tijdelijke erkenning kan worden toegestaan mits een aantal procedurevoorschriften in acht worden genomen, conform de voormelde wetgeving en reglementering, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Voor de analyse van de monsters, genomen tijdens de in artikel 2 vermelde wedstrijden, wordt het volgende laboratorium erkend : Laboratoire National de Depistage du Dopage CREPS, 143 Avenue Roger Salengro, 92290 Chatenay-Malabry, Parijs, Frankrijk. § 2. Dr. Leon Schattenberg, lid van de medische commissie van de UCI, wordt tijdelijk erkend als controlearts.

Art. 2.De in artikel 1 vermelde tijdelijke erkenningen gelden enkel voor de monsternemingen, uitgevoerd tijdens de Wereldkampioenschappen op de weg in Zolder die van 8 tot 13 oktober 2002 plaatsvinden.

Art. 3.§ 1. De dopingcontroles moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een controlearts die erkend is door de Vlaamse minister, bevoegd voor de dopingcontrole en de medische sportcontrole. § 2. Een kopie van elk proces-verbaal van monsterneming, met vermelding van de gebruikte codes, moet onmiddellijk na het tornooi toegestuurd worden aan de administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. § 3. Een kopie van elk analyseverslag van het erkende laboratorium moet binnen acht dagen na de opmaak van het analyseverslag toegestuurd worden aan de administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 4.De mogelijkheid bestaat om binnen zestig dagen na betekening van dit besluit een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging en/of een verzoek tot nietigverklaring van dit besluit in te dienen bij de Raad van State. Dat beroep moet dan ingeleid worden door een gedagtekend verzoekschrift dat door de eiser of door een advocaat ondertekend is. De verzoekschriften worden aangetekend verstuurd aan de eerste voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 8 oktober 2002.

Brussel, 25 juli 2002.

G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^