Ministerieel Besluit van 25 juli 2012
gepubliceerd op 08 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.848.648 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024267
pub.
08/08/2012
prom.
25/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


25 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.848.648 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn


De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Gelet op de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat; met name de artikels 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 16 februari 2012 betreffende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, programma 25.56;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, zoals gewijzigd bij de wetten van 7 juni 1994 en 6 juni 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 tot regeling van de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn;

Gelet op het gunstig advies van het Beoordelingscomité geformuleerd op 3 mei 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 2012, Besluit : Enig artikel. Een toelage voor een maximumbedrag van één miljoen achthonderdachtenveertigduizend zeshonderdachtenveertig euro (1.848.648 euro) ten laste van de basisallocaties 25 56 23 4130 01, 25 56 23 4430 01, en 25 56 23 4523 02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel in bijlage.

Brussel, 25 juli 2012.

Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE

BIJLAGE

BEGUNSTIGDEN BENEFICIAIRES

DUUR DUREE

BEGROTING BUDGET

TOELAGE SUBSIDE

BETALINGEN PAIEMENTS

RT 12/4 MYCOPLASMA 1 Prof. P. Butaye (CODA-CERVA) Prof. A. Martel (UGent) Dr. S. Welby (CODA-CERVA) Dr. M. Vanrobaeys (DGZ Vlaanderen) Dr. C. Quinet (ARSIA)

36 maanden/ mois

300.000 EUR

300.000 EUR

1ste voorschot / 1ère avance (2012) : 95.000 EUR 2de voorschot / 2ème avance (2013) : 90.000 EUR 3de voorschot / 3ème avance (2014) : 85.000 EUR Saldo / Solde (2016) : 30.000 EUR

RT 12/6 AMPOULDETECT 1 Dr. T. Reyns (WIV-ISP) Dr. J. Van Loco (WIV-ISP) Prof. S. Croubels (UGent) Prof. P. De Backer (UGent)

24 maanden/ mois

198.964 EUR

198.964 EUR

1ste voorschot / 1ère avance (2012) : 92.000 EUR 2de voorschot / 2ème avance (2013) : 87.068 EUR Saldo / Solde (2015) : 19.896 EUR

RT 12/10 ALTPOLYCARB 1 Dr. J. Van Loco (WIV-ISP) Dr. F. Bolle (WIV-ISP) Prof. M.-L. Scippo (ULg) Prof. A. Covaci (UA) Prof. M. Elskens (VUB) Dr. L. Pussemier (CODA-CERVA) Dr. L. Verschaeve (WIV-ISP)

36 maanden/ mois

399.859 EUR

399.859 EUR

1ste voorschot / 1ère avance (2012) : 125.000 EUR 2de voorschot / 2ème avance (2013) : 120.000 EUR 3de voorschot / 3ème avance (2014) : 114.873 EUR Saldo / Solde (2016) : 39.986 EUR

RT 12/8 MONOCHAMUS 1 Prof. J.-C. Grégoire (ULB) Dr. K. Van Laecke (ILVO) Dr. M. Maes (ILVO)

36 maanden/ mois

338.899 EUR

300.000 EUR

1ste voorschot / 1ère avance (2012) : 95.000 EUR 2de voorschot / 2ème avance (2013) : 90.000 EUR 3de voorschot / 3ème avance (2014) : 85.000 EUR Saldo / Solde (2016) : 30.000 EUR

RT 12/5 LYMPHINDIC 1 Prof. C. Saegerman (ULg) Dr. M. Govaerts (CODA-CERVA) Dr. K. Huygen (WIV-ISP) Dr. V. Mathys (WIV-ISP) Dr. B. de Jong (ITG)

36 maanden/ mois

349.852 EUR

349.852 EUR

1ste voorschot / 1ère avance (2012) : 110.000 EUR 2de voorschot / 2ème avance (2013) : 105.000 EUR 3de voorschot / 3ème avance (2014) : 99.867 EUR Saldo / Solde (2016) : 34.985 EUR

RT 12/12 IDESTEC 2 Prof. L. De Zutter (UGent) Prof. M. Heyndrickx (ILVO) Dr. K. Dierick (WIV-ISP) Dr. S. De Keersmaecker (WIV-ISP)

24 maanden/ mois

328.973 EUR

299.973 EUR

1ste voorschot / 1ère avance (2012) : 137.000 EUR 2de voorschot / 2ème avance (2013) : 132.976 EUR Saldo / Solde (2015) : 29.997 EUR


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 25 juli 2012 tot toekenning van een toelage van 1.848.648 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn.

Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^