Ministerieel Besluit van 25 juni 2001
gepubliceerd op 19 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011286
pub.
19/07/2001
prom.
25/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters


De Minister van Economische Zaken, Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de wet van 1 oktober 1855 betreffende de Maten en Gewichten, gewijzigd door de wet van 1 augustus 1922, door het koninklijk besluit nr. 79 van 28 november 1939 en door de wet van 20 april 1964;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 1960 betreffende de taxameters, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 21 december 1962, 21 oktober 1975 en 6 augustus 1993;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat artikel 5 van de wet van 3 juli 2000 voorziet dat de prijsaanduiding op aanwijsinrichtingen van taxameters, weegtoestellen en op meetinstallaties en gedeeltelijke meetinstallaties voor vloeistoffen, in euro verricht worden vanaf 1 juli 2000, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9 van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameter wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 9.In de onmiddellijke nabijheid van het of de kijkraampje(s) waarin het te betalen bedrag verschijnt moet op duidelijke wijze de vermelding aangebracht zijn "TE BETALEN" en/of "A PAYER", en rechts van deze kijkraampjes het symbool " euro " van de munteenheid. »

Art. 2.Artikel 11, punt 2 van hetzelfde besluit, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 2. Het tarief in munteenheden, onder de vorm " euro ", op grond waarvan het toestel registreert wanneer het in werking is. In de onmiddellijke nabijheid van het overeenstemmend kijkraampje moet de aanduiding "TARIEF per km" en/of "TARIF par km" voorkomen". »

Art. 3.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 13.De aanwijzing van het te betalen bedrag moet, vanaf het inwerkingstellen van de taxameter, voortschrijden per aanslagen van een constante muntwaarde, gelijk aan 10 cent. De aanduiding moet gebeuren in euro en cent. De euro's en de centen worden gescheiden door een goed leesbare komma. »

Art. 4.De geïnstalleerde taxameters moeten ten laatste op 31 december 2001 beantwoorden aan de nieuwe beschikkingen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001.

Brussel, 25 juni 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^