Ministerieel Besluit van 25 maart 2010
gepubliceerd op 14 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203089
pub.
14/06/2010
prom.
25/03/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 MAART 2010. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010


De Minister-President, De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 10 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op de besluiten van de Waalse Regering van 17 januari 2008 tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 6 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote en kleine of middelgrote ondernemingen;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.11, programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, in het kader van het programma "Convergentie (2007-2013)", namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Convergentie;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.1 : Stimulering van de investeringen ten gunste van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde;

Project en codificatie van het project : Verschillende dossiers economische expansie : E CV 1 101;

Basisallocatie : 51.11.02;

Vastleggingskredieten : 29.000.000,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten 10.000.000,00 EUR;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.12, programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, in het kader van het programma "Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid (2007-2013)", namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.1 : Stimulering van de investeringen ten gunste van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde;

Project en codificatie van het project : Verschillende dossiers economische expansie : E CP 1 101;

Basisallocatie : 51.12.02;

Vastleggingskredieten : 1.500.000,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten 1.100.000,00 EUR, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 30.500 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 11.100 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 18 51.11.02

0

0

+ 29.000

+ 10.000

29.000

10.000

OA 18 51.12.02

0

0

+ 1.500

+ 1.100

1.500

1.100

OA 32 01.01.01

137.946

129.855

- 30.500

- 11.100

107.446

118.755


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 25 maart 2010.

R. DEMOTTE J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^