Ministerieel Besluit van 25 maart 2016
gepubliceerd op 28 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de onteigening wegens algemeen nut wordt toegelaten met het oog op de uitvoering van gronden die nodig zijn voor de bedrijfsruimte "Quatre Rois" gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027094
pub.
28/04/2016
prom.
25/03/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016027094

WAALSE OVERHEIDSDIENST


25 MAART 2016. - Ministerieel besluit waarbij de onteigening wegens algemeen nut wordt toegelaten met het oog op de uitvoering van gronden die nodig zijn voor de bedrijfsruimte "Quatre Rois" gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten


De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, I, 3° ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, zoals gewijzigd bij de programmadecreten van 3 februari 2005 en 23 februari 2006 en bij de decreten van 20 september 2007, 18 december 2008, 10 april 2009 en 22 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004203507 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten houdende uitvoering van bovenvermeld decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten, zoals gewijzigd bij de besluiten van 27 april 2006, 25 oktober 2007, 19 december 2008, 14 mei 2009, 6 mei 2010 en 30 augustus 2012 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de gewestelijke beleidsverklaring;

Overwegende dat het openbaar nut van de oprichting van de bedrijfsruimte "Quatre Rois" als doel heeft de economische ontwikkeling van de stad Komen-Waasten voort te zetten;

Overwegende dat de Permanente Conferentie voor Ruimtelijke Ontwikkeling (CPDT), in haar evaluatierapport betreffende de kwantificatie van de behoeften inzake bedrijfsruimten in januari 2007 overgemaakt in het kader van de expertise-opdracht die de Waalse Regering haar op 21 september 2006 had toevertrouwd, de behoefte aan gronden bestemd voor de economische activiteit op het grondgebied beheerd door de "IEG" tegen 2025 op 358,1 ha heeft geraamd;

Overwegende dat het geheel van de bedrijfsruimten die door de intercommunale IEG op het grondgebied van de stad Komen-Waasten beheerd worden, volledig ingevuld zijn;

Overwegende dat de intercommunale IEG sinds 2007 niet gunstig heeft kunnen voldoen aan aanvragen van meer dan 64 ondernemingen die betrekking hadden op 87 ha;

Overwegende dat het aantal jobs die door die 64 ondernemingen zijn gecreëerd, door bedoelde ondernemingen op ongeveer 1061 banen waren geraamd;

Overwegende dat de ontwikkeling van de tewerkstelling in alle voorgestelde economische en sociale plannen een prioriteit is en dat de ontwikkeling van de bedrijfsparken die doelstellingen gedeeltelijk vervult;

Overwegende dat de uitvoering van die bedrijfsruimte volgens de ramingen uitgevoerd op grond van de in de bedrijfsruimten van Komen-Waasten vastgestelde minimale en maximale cijfers van banen per ha tot de creatie van 420 tot 700 directe banen kan leiden;

Overwegende dat het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten in artikel 2 bis bepaalt dat "er in geval van onteigening wordt te werk gegaan conform de wettelijke bepalingen van 26 juli 1962 houdende de procedure bij hoogdringendheid inzake onteigeningen om redenen van openbaar nut";

Overwegende dat de procedure tot onteigening tot doel heeft gronden zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen van de economische activiteiten;

Overwegende dat de hoogdringendheid om de bedoelde goederen aan te kopen gerechtvaardigd wordt door de hierboven vermelde elementen inzake behoeften aan ruimte voor de economische activiteit en de creatie van banen;

Overwegende dat alleen de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende de procedure bij hoogdringendheid bijgevolg in casu kan worden toegepast aangezien ze gepaard gaat met termijnen waarbij de onteigenende overheid binnen termijnen verenigbaar met de hierboven bepaalde drukfactoren in het bezit van de onteigende goederen kan treden;

Overwegende dat de openbare overheid ten opzichte van de uitdagingen gebonden aan de bestrijding van de werkloosheid en de economische ontwikkeling van de regio als opdracht heeft snel te reageren om te kunnen inspelen op de dringende behoefte van de gemeenschap;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van de terreinpercelen in die context van hoogdringendheid om in te spelen op de behoeften van de burgers noodzakelijk is;

Gelet op het dossier ingediend op 5 januari 2015 door de intercommunale IEG die om de erkenning van de bedrijfsruimte "Quatre Rois" en de machtiging tot onteigening wegens algemeen nut verzoekt;

Overwegende dat de leidend ambtenaar op 22 januari 2015 het dossier als volledig heeft beschouwd;

Overwegende dat een openbaar onderzoek van 9 februari 2015 tot 10 maart 2015 in Komen-Waasten heeft plaatsgevonden;

Overwegende dat negentien opmerkingen, waaronder zeventien schriftelijk en twee mondeling, binnen de onderzoekstermijn in ontvangst zijn genomen;

Overwegende dat een bezwaarindiener acht dat er opnieuw landbouwgronden worden geplunderd;

Overwegende dat de herziening van het gewestplan heeft gewezen op het gemeenschappelijk belang om die bedrijfsruimte op te nemen;

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat een bezwaarindiener om een voldoende schadeloosstelling van de onteigende eigenaar en van de exploitant verzoekt en dat ruilen van gronden worden gesuggereerd.";

Overwegende dat het principe van uitvoering van de onteigening door het comité voor de aankoop van onroerende goederen volgens de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, dat de "billijke en voorafgaande schadeloosstelling oplegt", garant is voor de billijkheid van het toegekende bedrag;

Overwegende dat de zaak bij de vrederechter of de hoven en rechtbanken in voorkomend geval aanhangig zal worden gemaakt om het bedrag van de schadeloosstelling definitief te bepalen;

Overwegende dat de verzoeker niet eigenaar is van landbouwgronden die hij tegen gronden betrokken bij de onteigeningsomtrek zou kunnen ruilen.

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat een bezwaarindiener bepaalt dat de prijs van de landbouwgronden steeds hoger is gezien het zeldzamer worden van die landbouwgronden;

Overwegende dat de schatting die door het comité voor de aankoop van onroerende goederen of, in voorkomend geval, door de vrederechter of de hoven en rechtbanken uitgevoerd zal worden, gesteund wordt op referentiewaarden om aan de onteigende persoon de mogelijkheid te waarborgen een vergelijkbaar goed in een redelijke omtrek aan te kopen.

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat een bezwaarindiener acht dat er een rekenfout vast te stellen is in de berekening van de oppervlakte van het onteigende gedeelte van zijn goed;

Overwegende dat de berekening van de onteigende oppervlakten gebaseerd wordt op de oppervlakte opgenomen op de kadastrale legger, na aftrek van de op grond van de opmetingen bepaalde oppervlakte;

Overwegende dat de prekadastratie vóór de akten van minnelijke aankoop of de onteigeningsakten die oppervlakten tegensprekelijk op basis van opmetingen zal bepalen.

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat een bezwaarindiener acht dat er een verlies van de grondwaarde van de woningen van de Iepersesteenweg (N336) zal zijn en om de volledige aankoop van zijn gebouw verzoekt.";

Overwegende dat het bedrag van de toelage bepaald door het comité voor de aankoop van onroerende goederen of, in voorkomend geval, door de vrederechter of de hoven en rechtbanken vastgesteld zal worden met inachtneming van een eventuele grondwaardevermindering van het saldo van het perceel.

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat een bezwaarindiener uitlegt dat de gedeeltelijke onteigening van zijn grond hem een onexploiteerbaar perceelssaldo laat omdat het te klein is of een onaangepast vorm heeft.";

Overwegende dat de schatting die door het comité voor de aankoop van onroerende goederen of, in voorkomend geval, door de vrederechter of de hoven en rechtbanken uitgevoerd zal worden, vastgesteld zal worden rekening houdende met dit exploitatieverlies voor een perceelssaldo;

Overwegende dat het saldo eventueel aan de eigenaar van het aangrenzende perceel zou kunnen worden verkocht, waardoor hij zijn perceel tot de grens van de bedrijfsruimte zou kunnen uitbreiden.

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat een bezwaarindiener klaagt over de uiteenrafeling van een achthoekige akker (op het niveau van de toegangsrotonde), wat opbrengstverminderingen en meerkosten van de landbouwwerken als gevolg heeft;

Overwegende dat de schatting die door het comité voor de aankoop van onroerende goederen of, in voorkomend geval, door de vrederechter of de hoven en rechtbanken uitgevoerd zal worden, vastgesteld zal worden rekening houdende met het hypothetisch verlies of de meerkosten voor de exploitatie van een perceelssaldo niet betrokken door de onteigeningsomtrek;

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat een bezwaarindiener erop wijst dat de drainering van zijn grondperceel aangepast zal moeten worden omdat de draineerbuizen betrokken bij de onteigeningsomtrek en de geplande inrichtingen afgesneden zijn;

Overwegende dat de bezwaarindiener erom verzoekt dat de aanvrager het herstel van die draineerbuizen ten laste neemt;

Overwegende dat de schatting die door het comité voor de aankoop van onroerende goederen of, in voorkomend geval, door de vrederechter of de hoven en rechtbanken uitgevoerd zal worden, vastgesteld zal worden met inachtneming van de noodzaak om over te gaan tot soortgelijke werken indien de te onteigenen inneming de bestaande voorzieningen van het teeltbeheer, zoals de draineerbuizen, wijzigt;

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat een bezwaarindiener acht dat de geplande sloten op zandachtige terreinen gelegen zijn en dat er een risico voor erosie van de landbouwgronden bestaat;

Overwegende dat de binnen de onteigeningsomtrek gelegen gronden zich op het onderste gedeelte van de stroomgebieden bevinden, dat de sloten zodanig worden ontworpen dat de grondverzakkingen die zowel voor de landbouwwereld als voor de inrichtingen van de bedrijfsruime nadelig zouden zijn, worden voorkomen.

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat een bezwaarindiener acht dat de merloenen geplant aan de noordelijke grens van de bedrijfsruimte schaduw zullen veroorzaken voor de aangrenzende landbouwgronden;

Overwegende dat de wetgeving een afzonderingsvoorziening oplegt die een landschappelijke scheidslijn vormt tussen het landbouwgebied en de bedrijfsruimte; dat de voorziening die een sloot, een toegangsweg tot bedoelde sloot en tot de landbouwpercelen, alsook een merloen met een kleine omvang omvat, daartoe weerhouden is; dat de aanplantingen bovendien gekozen zullen worden zodat hun ontwikkeling tijdens de groei van de gewassen de blootstelling aan zonlicht van de landbouwgronden niet in gevaar brengt;

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat een bezwaarindiener weigert dat het water naar de "chemin de la Forge" afgevoerd wordt, wat een hoger risico voor overstromingen zou veroorzaken;

Overwegende dat het dossier m.b.t. de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning de drukfactoren betreffende het waterbeheer zal onderzoeken en dat de technische oplossingen die weerhouden zullen worden, het gebrek aan elke impact die de huidige regeling van het hydrologisch net wijzigt, zullen moeten waarborgen.

Er zal geen met deze opmerking rekening gehouden worden ;

Overwegende dat een bezwaarindiener van mening is dat de "groenzones" van bovenmatig belang zijn;

Overwegende dat de wetgeving de oprichting oplegt van een afzonderingsvoorziening die zal zorgen voor een landschappelijke schakel tussen het landbouwdomein en de bedrijfsruimte;

Dat bovendien het besluit tot herziening van het gewestplan bepaalt dat de volgende vergunningen zullen zorgen voor het behoud van de bestaande elementen van de ecologische vermazing;

Overwegende dat deze verplichtingen de aanwezigheid van "groenzones" op de plannen van aanleg rechtvaardigen.

Er zal geen rekening gehouden worden met deze opmerking ;

Overwegende dat een bezwaarindiener daarentegen vindt dat de afzonderingsomtrek onvoldoende breed is achter de te onteigenen percelen (huizen langs de Iepersesteenweg);

Overwegende dat de achterkant van de tuinen worden beoogd bij de onteigeningsomtrek, dat een beplante, dichtbegroeide voorziening, met een diepte van 10 meter voorzien is en dat ze de landschappelijke schakel zal vormen tussen de percelen bestemd voor de economische activiteit en de percelen bestemd voor verblijven, zonder dat schaduweffecten de levenskwaliteit van de omwonenden aantasten.

Er zal geen rekening met deze opmerking gehouden worden ;

Overwegende dat een bezwaarindiener het behoud van de Galoppeweg vraagt om toegang te hebben tot zijn landbouwperceel;

Overwegende dat het Burgerlijk Wetboek voorziet dat niemand een onroerend goed mag insluiten;

Overwegende dat de erfdienstbaarheid inzake doorgang ingesteld bij artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek een wettelijke erfdienstbaarheid is waartegen de eigenaar waarvan de achterkant naast een ingesloten stuk grond ligt, zich niet mag verzetten.;

Overwegende dat het plan van aanleg deze landbouwweg behoudt daar het hier gaat om de enige toegang tot de landbouwpercelen gelegen ten oosten van de bedrijfsruimte.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener van mening is dat de ligging (en de overdreven grootte) van de rotonde niet overeenstemt met de herziening van het gewestplan omdat ze zich uitbreidt ten koste van het landbouwgebied ten noorden en ten westen van de RN336;

Overwegende dat de bezwaarindiener voorstelt om de rotonde voor de toegang tot de bedrijfsruimte tegenover de Zwaluwenweg aan te leggen, om op die manier een toegang tot het arsenaal van de brandweer mogelijk te maken;

Overwegende dat de "DGO1" belast is met het beheer van de gewestwegen en, in dat opzicht, met de Iepersesteenweg (N336);

Overwegende dat elke inrichting van deze weg om toegang te geven tot nieuwe voorzieningen van openbaar nut aan het akkoord van de "DGO1" wordt onderworpen;

Overwegende dat de "DGO1" door de aanvrager werd geraadpleegd tijdens het uitwerken van het erkennings- en onteigeningsdossier;

Overwegende dat de "DGO1" de ligging, de afmeting en de te onteigenen innemingen heeft bepaald, met inbegrip van de verbinding van de Kleine Bosweg, ten westen van de Iepersesteenweg via de nieuwe rotonde;

Overwegende dat de eiser geen enkel objectief element levert dat aantoont of laat denken dat het voorgestelde project een duidelijke beoordelingsfout zou bevatten in de ligging of de dimensionering van de toegangsrotonde.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener wijst op het gebrek aan openbaar onderzoek wat betreft de rotonde, en aan aanplakking ten westen van de Iepersesteenweg;

Overwegende dat de bekendmakingsregels van het openbaar onderzoek in Hoofdstuk II, artikelen 5, 6 en 7 van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten nader worden omschreven;

Overwegende dat deze regels werden nageleefd;

Overwegende dat de onteigeningsomtrek bestemd voor de uitvoering van de rotonde deel uitmaakt van dit openbaar onderzoek;

Overwegende dat erop gewezen dient te worden dat er later twee andere onderzoeken uitgevoerd zullen worden, de ene betreffende de technische vergunning voor de uitvoering van de rotonde, de andere betreffende de wijziging van de weg die aan het akkoord van de gemeenteraad onderworpen zal worden.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener de onteigeningen van de percelen gelegen ten zuiden van de Kleine Bosweg op een breedte van 10 meter onnodig vindt;

Overwegende dat de "DGO1" belast is met het beheer van de gewestwegen en, in dat opzicht, met de Iepersesteenweg (RN336), met inbegrip van de verbinding met de aangrenzende wegen;

Overwegende dat het dus de "DGO1" is die de ligging, de afmeting en de te onteigenen innemingen heeft bepaald voor de rotonde die toegang verleent tot de bedrijfsruimte, met inbegrip van de innemingen die nodig zijn voor de verbinding van de Kleine Bosweg met de Iepersesteenweg via de rotonde.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener vindt dat er een risico bestaat dat de aardappelenkonvooien die naar het bedrijf "Potatoes" rijden, de Kleine Bosweg gebruiken vanaf de nieuwe rotonde (links als men naar Ieper gaat);

Overwegende dat om de site van het bedrijf "Potatoes" te bereiken, deze konvooien, aan het einde van de Iepersesteenweg op dit ogenblik de RN 58 gebruiken tot aan het kruispunt van de RN58 met de RN 515 waar een rechtstreekse toegangsweg met het bedrijf werd aangelegd;

Overwegende dat er geen enkel belang is voor deze konvooien om landbouwwegen te gebruiken terwijl er een snelverkeersweg bestaat.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener het behoud van de rechtstreekse toegang tot de Zwaluwenweg vanaf de Iepersesteenweg eist voor de "klanten" van het containerpark en voor de landbouwers om de huidige afstand vanaf Komen niet te verlengen;

Overwegende dat de "DGO1" eist om elke "linksaffer" op de Iepersesteenweg te beperken (d.w.z. het doorkruisen of de onderbrekingen van een gewestweg vanaf een zijweg) en voor een goede toegankelijkheid van het verkeer dat het containerpark binnenkomt en uitgaat, werd er voorzien om de berijdbare weg naar de Zwaluwenweg vanaf de steenweg af te schaffen en om deze weg voor het traag verkeer (voetgangers) voor te behouden;

Overwegende dat de toegang tot het containerpark in de toekomst zal gebeuren via de rotonde die toegang verleent tot de bedrijfsruimte op de N336;

Overwegende dat deze nieuwe toegang de veiligheid van al de gebruikers van het containerpark zal verbeteren.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener de garantie vraagt om toegang te hebben tot zijn bedrijf op de Zwaluwenweg vanaf de nieuwe rotonde;

Overwegende dat het plan van aanleg deze toegang voorziet.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener zich beklaagt over de huidige hinder die te wijten is aan het zwaar verkeer op de Iepersesteenweg en vraagt om een snelheidsbeperker op het niveau van de woningen te plaatsen;

Overwegende dat de aanvrager op deze vraag niet kan ingaan omdat de "DGO1" belast is met het beheer van de gewestwegen en ook met dit soort inrichtingen;

Overwegende dat de toekomstige rotonde die toegang verleent tot de bedrijfsruimte als gevolg zal hebben om de snelheid van de vrachtwagens op dat weggedeelte te beperken.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener wijst op het gevaar van een toekomstige uitbreiding van de bedrijfsruimte ten westen van de rotonde;

Overwegende dat geen enkele herziening van het gewestplan in die zin wordt opgestart;

Overwegende dat het niet relevant is, en zelfs onmogelijk is om de behoeften of de ligging van de toekomstige bedrijfsruimtes in de komende jaren te voorzien.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener vraagt waarom er in de bedrijfsruimte geen parkeerplaats voor vrachtwagens is voorzien;

Overwegende dat het uitvoeringsprogramma van het activiteitenpark deze soort uitrustingen niet voorziet en waarvan het onderzoek dat de erkenning beoogt het nut niet van heeft ingezien.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener opmerkt dat het dossier niet werd voorgelegd aan de CCATM (gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en mobiliteit) en het voorwerp heeft uitgemaakt van een onderzoek in de gemeenteraad dat voorafgaat aan de sluiting van het onderzoek;

Overwegende dat de gevolgde procedure van openbaar onderzoek de procedure is van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten en niet de procedure van het CWATUP waarvan zij verschilt;

Overwegende dat deze procedure geen onderzoek in de CCATM voorziet en daarentegen wel voorziet dat het advies van de gemeenteraad wordt gevraagd binnen de termijn van het openbaar onderzoek.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat een bezwaarindiener vindt dat er onnauwkeurigheden zijn in het noordelijk grensgedeelte van de bedrijfsruimte;

Overwegende dat de schaal van het gewestplan (1/10 000) niet de nauwkeurigheid van het erkenningsplan (1/500) biedt;

Overwegende bovendien dat de noordwestelijke grens werd bepaald door de eisen van de "DGO1" over de ligging van de rotonde, lichtjes meer in het noorden dan de omtrek van de bedrijfsruimte en de aanleg van de toegangsweg tot de bedrijfsruimte vanaf de rotonde.

Er zal met deze opmerking geen rekening gehouden worden;

Overwegende dat de gemeenteraad van de stad Komen-Waasten een gunstig advies heeft uitgebracht over de aanvraag tot erkenning en onteigening op 23 februari 2015 met 20 stemmen voor en 2 tegen;

Overwegende dat om het advies van de "DGO4" verzocht is op 22 januari 2015, en dat bedoeld directoraat-generaal op 26 februari 2015 een gunstig advies heeft uitgebracht;

Overwegende dat om het advies van de "DGO3" verzocht is op 22 januari 2015, en dat bedoeld directoraat-generaal op 27 februari 2015 een voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht;

Overwegende dat de opmerkingen, voorwaarden en aanbevelingen de volgende zijn: - De aanvrager zal ervoor moeten zorgen om wel degelijk rekening te houden met de werkelijke toestand bedoeld in het projet (geschiktheid van de gronden voor teelt) en de uiterste doelstellingen van de voornoemde SDER (gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan) voor de effectieve compensatie van de verloren landbouwgronden. In voorkomend geval, zouden de specifieke en geschikte menselijke tussenkomsten moeten worden voorzien om de werkelijke geschiktheid te verbeteren van de compenserende gronden bedoeld ten opzichte van de voorspelbare toepassingen (soorten teelt, weiden, enz);

Overwegende dat de Waalse Regering, bij de herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen, een gemengde bedrijfsruimte heeft opgenomen als uitbreiding van de industriële bedrijfsruimte "Neerwaasten" voor 7,5 ha en een gemengde bedrijfsruimte in het gehucht "Les Quatre Rois" voor 35 ha en, als planologische compensaties, een natuurgebied voor 44 ha, en een groengebied voor 1 ha te Ploegsteert op een voormalig ontginningsgebied;

Overwegende dat deze beslissing ruimschoots door de Waalse Regering werd gemotiveerd;

Overwegende dat het CWATUP een planologische compensatie vraagt die in oppervlakte gelijkwaardig is maar zonder een compensatie op te leggen met gronden van dezelfde agronomische kwaliteit;

Overwegende dat de aanvrager niet eigenaar is van de compensatiegronden;

Overwegende dat de onteigende landbouwers een "rechtvaardige en voorafgaande vergoeding" zullen krijgen zoals bepaald bij de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Overwegende dat de compensatie alle geleden verliezen zal moeten compenseren (eigendom, huur, uitbating).

In deze fase van de procedure zal er met deze opmerking geen rekening gehouden worden; - het DGO3 vraagt dat de tabel dat hij heeft opgemaakt en dat in bijlage bij zijn advies wordt gevoegd, in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de compensaties die ten opzichte van de landbouwers moeten worden voorzien;

Overwegende dat de negen betrokken exploitaties in deze tabel worden omschreven, dat het kadaster van de bemestingen en de oppervlaktes die eraan worden onttrokken, zowel in weiden als in akkers, erin nader worden beschreven;

Overwegende dat de onteigende landbouwers een billijke en voorafgaande schadeloosstelling zullen krijgen, zoals bepaald in de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Overwegende dat de compensatie alle geleden verliezen zal moeten dekken (eigendom, pachtovereenkomst, exploitatie).

In dit stadium wordt met deze bemerking geen rekening gehouden ; - uiteindelijk verzoekt het DGO3 om een versterking van het overleg en de communicatie met de landbouwers die een deel van hun gronden onteigend zien ;

Overwegende dat dit zeer redelijk verzoek door de administraties in aanmerking zal worden genomen, die contact met de onteigende landbouwers zullen opnemen.

Deze bemerking zal in aanmerking worden genomen ; - wat betreft het beheer van de op de locatie van het projet geproduceerde afvalstoffen, zullen de elementen in metselwerk van bakstenen, van blokken afgevoerd naar een CGT om er inerte bouw- en sloopafvalstoffen te sorteren en te recycleren; - zoals bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027388 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001027397 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de valorisering van onregelmatige prestaties en van wacht- en terugroepingsprestaties en van de toekenning van toelagen betreffende specifieke werken sluiten, zullen gerecycleerde materialen en gevaloriseerde afvalstoffen worden gebruikt als steenslag ; - bovendien zal de aanvrager ervoor moeten zorgen dat de aangevoerde gronden vrij zijn van puin of van zaaizaden van invasieve soorten ;

Overwegende dat deze voorwaarden zullen worden opgenomen in de aanvragen om vergunning van de bedrijven die zich zullen komen vestigen alsook in de aanvraag om vergunning voor de inrichting van de locatie.

In dit stadium zullen deze bemerkingen niet in aanmerking worden genomen ; - de hagedoorn langs de « Chemin de la Forge », op de oostelijke grens van de locatie, zal worden behouden en beschermd tijdens de werf ; - het vochtig gebied gelegen op de hoogte van de voormalige gedolven locatie, evenals de vochtige weiden gelegen ten zuiden van de "Chemin des Hirondelles" (aan weerskanten van het containerpark en ten oosten van de vergaarkom) zullen worden behouden. Gunstige inrichtingen voor de ontwikkeling van de biodiversiteit zullen er worden uitgevoerd (vaste en tijdelijke poelen met kielgoten, sloot en maaiweiden) ; - een netwerk van vaste en tijdelijke poelen zal moeten worden ontwikkeld op de hele locatie om een duurzaam beheer van regenwater te behouden maar ook om de aanwezige inheemse soorten van de herpetofauna te behouden. Bovendien zou de inrichting van de vergaarkom ter aanvulling van dit netwerk moeten dienen : - de aanplantingen zullen worden uitgevoerd door middel van inheemse soorten vermeld in de lijst als bijlage waarbij knotwilgen zullen worden opgenomen ;

Overwegende dat deze voorwaarden zullen worden opgenomen in de aanvragen om globale vergunning van de bedrijven die zich zullen komen vestigen alsook in de aanvraag om vergunning voor de inrichting van de locatie.

In dit stadium zullen deze bemerkingen niet in aanmerking worden genomen ; - het vestigingsplan van de gemengde bedrijfsruimte zal rekening moeten houden met het woongebied, waarbij de vestiging van activiteiten die hinder of nadelen voor de omwoners zouden kunnen veroorzaken, voorkomen moet worden;

Overwegende dat het plan van aanleg reeds in een landschappelijke afzonderingsomtrek van 10 meter breed in het plan voorziet;

Overwegende dat die voorwaarden steeds meer opgenomen zullen worden in de vergunningsaanvraag voor de inrichting van het gebied.

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen; - er moet worden voorkomen dat de wilde kardinaalsmuts aangeplant wordt in de door het publiek bezochte gebieden alsook bij de afzonderingsvoorziening ten opzichte van de achterkant van de tuinen van de woningen gelegen langs de N336;

Overwegende dat die voorwaarden steeds meer opgenomen zullen worden in de vergunningsaanvraag voor de inrichting van het gebied.

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen; - bijkomende onderzoeken betreffende de toegankelijkheid en de mobiliteit lijken onontbeerlijk voor de uitvoering van de gemengde bedrijfsruimte, waarbij verschillende opties van degene die voorgesteld wordt, worden overwogen. De aanleg van een toegang tot het gebied is a priori ten laste van de investeerder en zou beperkt moeten worden tot het oorspronkelijk voorziene gebied (nota : het in het gewestplan opgenomen gebied) zonder de uitbreiding van de omtrek van het ontwerp en nieuwe onteigeningen als gevolg te hebben;

Overwegende dat de toegang met een op de N336 gerichte rotonde, de ligging ervan op een voldoende verwijderde afstand van de afrit van de N58 en de afmetingen ervan bij de opmaking van dit erkennings- en onteigeningsdossier door het DGO1 bepaald zijn.

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerking; - elke oprichting van een punt voor het lozen van industriële afvalwateren zal het voorwerp uitmaken van een milieuvergunningsaanvraag - rubriek 90.10. ; - in geval van lozing van industrieel afvalwater zal de voorafgaandelijke instemming van de bevoegde saneringsinstelling onontbeerlijk zijn; - indien een lozing van industrieel afvalwater naar het oppervlaktewater of de openbare riolering zou zijn voorzien, is de Directie Oppervlaktewater de bevoegde instantie die geraadpleegd wordt inzake de exploitatievoorwaarden gebonden aan de lozingen van afvalwater; - striktere bijzondere voorwaarden dan die bedoeld in de wetgeving zouden kunnen worden opgelegd in geval van lozing naar de openbare riolering op verzoek van de bevoegde saneringsinstelling, of in geval van lozing naar het oppervlakte water met het oog op de bewaring en de verbetering van het milieu; - een bijkomend onderzoek betreffende het beheer van het regenwater en de modderstromen is onontbeerlijk voor de uitvoering van de gemengde bedrijfsruimte met name om de impact van het project op het traject van de natuurlijke lozingen en de invloed van de groei van de ondoorlaatbaar gemaakte oppervlakten op het doorsijpelingsvermogen te kenmerken;

Overwegende dat de door het DG03 geformuleerde voorwaarden inzake het beheer van het afvalwater in het dossier van de "IEG" vervuld worden;

Overwegende dat de meer "technische" aspecten opgenomen zullen worden in de vergunningsaanvragen van de ondernemingen die zich zullen vestigen naar gelang van de vuilvracht en de hoeveelheid lozingen van industrieel afvalwater die ze zullen voortbrengen, alsook in de vergunningsaanvraag voor de inrichting van het gebied.

Er wordt geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat het advies van "HIT" (Hainaut Ingénierie Technique, Provincie Henegouwen) op 22 januari 2015 aangevraagd is; dat laatstgenoemde op 7 maart 2015 een voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht;

Overwegende dat de opmerkingen, voorwaarden en aanbevelingen de volgende zijn: - de risico's voor het buiten de oevers treden van de Leie dienen beperkt te worden; - het project moet voorzien in een voldoende opslagcapaciteit tussen regenachtige evenementen; - het watervolume moet rekening houden met de ondoorlaatbaar gemaakte oppervlakten; - "HIT" bepaalt het te bereiken maximaal wegloopdebiet (30 liters/seconde) voor het overstroomgebied van de waterloop "Tête de Flandre"; - "HIT" bepaalt de op de toekomstige bedrijfsruimte aanwezige beheerders van de waterlopen: de waterloop ingedeeld als derde categorie in Neerwaasten wordt beheerd door de stad Komen-Waasten, de waterloop ingedeeld als tweede categorie in Waasten wordt beheerd door de provincie Henegouwen (HIT); - gezien het overstromingsrisicokenmerk beveelt "HIT" aan dat de spiegel van elk functioneel niveau van elk industriegebouw minstens 30 cm hoger is dan het hoogste punt van het natuurlijke terrein ter hoogte van de vestigingsplaats van het gebouw; - De bouw van ondergrondse garages en van kelders zal duidelijk verboden zijn; - noch de provincie Henegouwen, noch de provincie Komen-Waasten mag verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade te wijten aan buitengewone of onvoorzienbare omstandigheden. De aanvrager moet de nodige maatregelen treffen om elke schade gebonden aan de overstromingen te verhelpen en om de last ervan te dragen zonder mogelijk beroep tegen de beheerder van de waterlopen; - Het is strikt verboden om de bepaalde omtrek op te vullen; hoogstens is het toegelaten om het reliëf te wijzigen op voorwaarde dat de opvulling gecompenseerd wordt (de opvullingen moeten gelijkwaardig zijn aan de uitgravingen); - het gebied is gelegen in een autonoom saneringsgebied en de lozingen van huishoudelijk en industrieel afvalwater in de waterloop zijn verboden. Het advies van de intercommunale IPALLE zal aangevraagd worden. De kwaliteit van het buiten de site geloosde water zal met de vigerende normen overeenstemmen. In geval van lozing van gezuiverd water en/of regenwater in de waterloop beheerd door de provincie Henegouwen zal een machtiging door de opdrachtgever bij "HIT" ingediend worden; - voor het goede onderhoud van de waterloop (reiniging, enz.) is het noodzakelijk een strook van vijf meter zonder planten langs de waterloop te laten; - de aanvrager moet de nodige maatregelen treffen om zijn goed tegen de natuurlijke erosie van de oevers te beschermen; - Het project voorziet in de wijziging van het tracé van de bedding van de waterlopen en die werken moeten het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke machtiging. De beslissing wordt voorafgegaan door een informatievergadering en een openbaar onderzoek;

Overwegende dat die voorwaarden opgenomen zullen worden in de vergunningsaanvragen van de ondernemingen die zich zullen vestigen alsook in de vergunningsaanvraag voor de inrichting van het gebied;

Overwegende dat HIT talrijke midden voorstelt om die doelstelling te bereiken: ingezaaide draslanden, putten, geulen en infiltratiesloten, gebruik van grasbetontegels voor de parkeerplaatsen, beperking van de ondoorlaatbaar gemaakte oppervlakten, overdimensionering van de waterleidingen (regenwaterriolen), tanks met verwijderde overlooppijp, opslagdaken en vergaarkom.

In dit stadium wordt er geen rekening gehouden met die opmerkingen;

Overwegende dat de relevantie van de aanvraag van de intercommunale IEG duidelijk blijkt uit de in het dossier aangebrachte rechtvaardigingen en uit de analyse daarvan in dit besluit;

Overwegende dat de procedure, zoals omschreven in het decreet van 11 maart 2014 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid en het uitvoeringsbesluit ervan met het oog op het verkrijgen van een erkennings- en onteigeningsbesluit voor de bedrijfsruimte "Quatre Rois" volledig nageleefd is inzake de inhoud en de voorgeschreven vorm en dat ze de overheid toelaat met kennis van zaken te beslissen, Besluit :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert de ontsluiting, ten bate van economische activiteiten, van de gronden afgebakend door een rode rand op de bijgaande "plattegrond tot herkenning en onteigening" gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten.

Art. 2.De erkenningsomtrek afgebakend door een rode rand op de bijgaande "plattegrond tot herkenning en onteigening" gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten wordt besloten.

Art. 3.De onteigeningsomtrek met een paarse lint opgenomen op de bijgaande plattegrond tot herkenning en onteigening van de gemengde bedrijfsruimte "Quatre Rois" en gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten wordt besloten.

Art. 4.De inbezitneming van de gronden met een paarse lint opgenomen op het bijgaande plan met als opschrift plattegrond tot herkenning en onteigening" en gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten is wegens algemeen nut onontbeerlijk . Bijgevolg wordt de Intercommunale I.E.G. ertoe gemachtigd om onmiddellijk tot de onteigening over te gaan van die gronden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 25 maart 2016.

M. PREVOT

Het plan ligt ter inzage bij de Waalse Overheidsdienst, Directie Uitrusting Bedrijvenparken, place de Wallonie 1, te 5100 Jambes, of bij de intercommunale "IEG", Solidariteitsstraat 80, te 770 Moeskroen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^