Ministerieel Besluit van 25 mei 2011
gepubliceerd op 28 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 13 augustus 2009 betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voo

bron
vlaamse overheid
numac
2011203121
pub.
28/06/2011
prom.
25/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


25 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 13 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035848 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2009 van de Commissie van 25 september 2009, Verordening (EG) nr. 992/2009 van de Commissie van 22 oktober 2009, Verordening (EG) nr. 1250/2009 van de Raad van 30 november 2009 en Verordening (EU) nr. 360/2010 van de Commissie van 27 april 2010;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 730/2010 van de Commissie van 13 augustus 2010;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1121/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en V van die verordening ingestelde steunregelingen, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 387/2010 van de Commissie van 6 mei 2010;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 146/2010 van de Commissie van 23 februari 2010;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 3, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 4, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035848 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen in de permanente werkgroep van het Intergewestelijk Ministerieel Overleg (PW-IMO) op 17 februari 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 maart 2011;

Gelet op advies 49.474/3 van de Raad van State, gegeven op 29 april 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 13 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035848 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden wordt voor artikel 1, dat artikel 1/1 wordt, een nieuw artikel 1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° gronden met grassen in natuurbeheer : gronden met ruige grassen, grassen met aanwezigheid van mossen of andere weinig voedzame grassoorten, of ouder weidegras met een zekere graad van veronkruiding.Het zijn altijd gronden die in gebruik zijn met een overeenkomst die beperkingen inhoudt voor het normaal landbouwkundig gebruik van het perceel. Die overeenkomst is altijd gesloten met een overheid, of met een vereniging of rechtspersoon die natuurbeheer of natuurbehoud als statutaire doelstelling heeft; 2° gronden met heide in natuurbeheer : gronden die begroeid zijn met heide.Het zijn altijd gronden die in gebruik zijn met een overeenkomst die beperkingen inhoudt voor het normaal landbouwkundig gebruik van het perceel. Die overeenkomst is steeds gesloten met een overheid, of met een vereniging of rechtspersoon die natuurbeheer of natuurbehoud als statutaire doelstelling heeft; 3° landschapselementen : elementen in het landschap, met name : a) poelen;b) houtkanten;c) hagen of heggen;d) bomenrijen;e) hoogstamboomgaarden;4° poel : een geïsoleerd watervlak in een natuurlijke laagte, in een uitgraving of in een geconstrueerd waterbekken dat het grootste deel van het jaar met water gevuld is, niet verbonden is met waterlopen en minstens 100 m2 beslaat ter hoogte van de normale hoogste waterstand;5° houtkant : een vrijstaande en uitgestrekte vegetatiestrook die bestaat uit struiken of uit bomen die geen doorkijk toelaten.Een houtkant neemt minstens een oppervlakte van 100 m2 in en is maximaal 10 meter breed. Een houtkant die op een verhoging ligt is een houtwal; 6° haag of heg : een rij bomen of struiken die vlak naast elkaar zijn geplaatst en doorkijk en doorgang belemmeren.Een haag of heg is minstens 25 meter lang en overal minder dan 2 meter breed; 7° bomenrij : een rij van bomen met een lengte van minstens 50 meter die bestaat uit minstens 4 bomen.De afstand tussen de stammen van twee opeenvolgende bomen bedraagt maximaal 40 meter; 8° hoogstamboomgaard : een perceel landbouwgrond met hoogstambomen."

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit, dat artikel 1/1 wordt, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 31 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203797 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 augustus 2009 betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbou sluiten tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035848 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "Landschapselementen met een oppervlakte die groter is dan of gelijk is aan 100 m2, en die op landbouwgrond liggen of er direct aan grenzen, zijn subsidiabel."; 2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : "§ 3.De volgende gronden worden niet als subsidiabel beschouwd : 1° gronden met grassen in natuurbeheer, gronden met heide in natuurbeheer, gronden met houtkanten die niet op landbouwgrond liggen of er niet aan grenzen;2° gronden die bedekt zijn met spontane bedekking of kerstbomen;3° gronden die in gebruik zijn voor substraatteelt en containerteelt;4° gronden met meer dan 50 bomen per hectare, behalve in de volgende gevallen : a) bij bomenrijen met een afstand van minstens 12 meter tussen de rijen onderling;b) bij hoogstamboomgaarden in weiden die aanvullend worden gebruikt als blijvend of tijdelijk grasland;c) bij bomen die onderhouden worden in het kader van een milieuprogramma;d) bij gronden die bebost worden onder de voorwaarden van bebossing van landbouwgrond overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening (EG) nr.1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en als die gronden in 2008 subsidiabel waren voor de duur van de overeenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos; e) bij bomen op dijken die met toestemming van de beheerder van de percelen gebruikt worden voor begrazing en waarbij de bebossing de landschappelijke waarde van die dijken onmiskenbaar bewaart of verhoogt;f) bij de aanplant van bomenrijen op gras- of akkerland in het kader van agroforestry;5° gronden die op basis van hun ligging, historische achtergrond, beperkte beschikbaarheid voor landbouwactiviteiten of de aanwezigheid van vaste inrichtingen, onmiskenbaar en blijvend voor andere primaire doelstellingen gebruikt worden dan de landbouwactiviteit.Die primaire doelstelling sluit niet noodzakelijk uit dat landbouwers op die gronden bepaalde onderhoudswerkzaamheden of landbouwgerelateerde nevenactiviteiten uitvoeren; 6° gronden die in de loop van het kalenderjaar een structurele wijziging ondergaan met als gevolg dat de gronden na de wijziging niet langer geschikt zijn voor gangbare landbouwactiviteiten;7° grondstroken langs waterlopen, wegen, bossen, serres en gebouwen liggen en die niet geschikt zijn voor landbouwactiviteiten vanwege hun onverenigbaarheid met de gangbare landbouw op basis van de historische achtergrond, de ligging of het gebruik ervan;8° percelen die kleiner zijn dan 10 aren of die op een bepaalde plaats van het perceel minder dan 10 meter breed zijn;9° percelen die vallen onder agromilieumaatregelen als vermeld in artikel 36, a), ii), iii), iv) en b), i), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), en die kleiner zijn dan 5 aren of op een bepaalde plaats van het perceel minder dan 5 meter breed zijn."

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Brussel, 25 mei 2011 De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^