Ministerieel Besluit van 25 mei 2016
gepubliceerd op 10 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor zi

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022231
pub.
10/06/2016
prom.
25/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022231

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


25 MEI 2016. - Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 25octies/1, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikelen 122quinquies-decies/1, 122quinquies-decies/2 en 122quinquies-decies/3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt verleend aan de heer BONNARENS Kristof.

Art. 2.De heer EGLEM Steve wordt aangewezen in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemde Commissie, als personeelslid van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, ter vervanging van de heer BONNARENS Kristof, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, op 25 mei 2016.

De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^