Ministerieel Besluit van 25 november 2016
gepubliceerd op 21 februari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 11, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200931
pub.
21/02/2017
prom.
25/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200931

WAALSE OVERHEIDSDIENST


25 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 11, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op de artikelen 20 en 23;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 oktober 2016;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 74.04, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om de bijwerking mogelijk te maken op basis van de vastgestelde rechten van het jaar;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.07, programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om de nodige kredieten te verstrekken voor de werkingskosten van het project INTERREG BID REX;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.05, programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om de nodige kredieten te verstrekken om de verschillende uitgeschreven opdrachten af te sluiten;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.01, programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om de nodige kredieten te verstrekken voor de toekenning van een subsidie aan de « Fédération des parcs naturels »;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.05, programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om de kredieten nodig voor de uitbetaling van de saldi en van de eerste schijven van de overeenkomst te verstrekken;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 63.05, programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om de nodige kredieten te verstrekken voor de uitbetaling van de eerste schijf van de subsidie voor de oprichting van het « Maison du Parc de Gaume »;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 70.01, programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om de nodige kredieten te verstrekken om de verschillende uitgeschreven opdrachten af te sluiten;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 71.01, programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om de nodige kredieten te verstrekken om de verschillende uitgeschreven opdrachten af te sluiten;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 74.06, programma 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om de nodige kredieten te verstrekken voor de aankoop van verschillende voertuigen (tractors onder andere) en computers, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 879 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 562 duizend EUR overgedragen tussen programma's 02, 03, 11, 13 en 14 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02, 03, 11, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1ste aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA15 12.12.02

15

15

- 15

-

0

15

OA15 74.04.02

383

383

-

+ 135

383

518

OA15 12.07.03

389

426

+ 15

-

404

426

OA15 12.02.11

1.174

1.352

- 108

- 307

1.066

1.045

OA15 12.03.11

647

676

- 50

-

597

676

OA15 12.05.11

621

664

+ 130

+ 74

751

738

OA15 12.09.11

1.051

1.051

- 21

- 21

1.030

1.030

OA15 33.01.11

1.067

1.120

+ 100

-

1.167

1.120

OA15 33.05.11

740

650

-

+ 90

740

740

OA15 33.10.11

366

336

- 25

- 10

341

326

OA15 52.03.11

547

845

- 202

-

345

845

OA15 53.01.11

510

240

- 210

-

300

240

OA15 63.05.11

161

209

-

+ 50

161

259

OA15 70.01.11

791

646

+ 457

+ 200

1.248

846

OA15 70.03.11

74

151

- 8

-

66

151

OA15 71.01.11

156

196

+ 160

-

316

196

OA15 74.06.11

497

641

+ 17

+ 13

514

654

OA15 01.04.11

503

477

-

- 224

503

253

OA15 45.01.13

600

737

- 140

-

460

737

OA15 12.01.14

270

270

- 100

-

170

270


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 november 2016.

C. LACROIX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^