Ministerieel Besluit van 25 november 2016
gepubliceerd op 21 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200932
pub.
21/02/2017
prom.
25/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200932

WAALSE OVERHEIDSDIENST


25 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 november 2016;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.02, programma 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om de aankoop van gif voor ongediertebestrijding en van materieel voor vangers mogelijk te maken;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.01, programma 12, organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 52.02, programma 12, organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om het tekort aan kredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 87 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 67 duizend EUR overgedragen tussen programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1ste aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA15 12.02.12

621

658

+ 27

+ 27

648

685

OA15 12.03.12

1.605

2.646

- 19

- 19

1.586

2.627

OA15 43.01.12

327

318

+ 40

+ 40

367

358

OA15 52.02.12

5

5

+ 20

-

25

5

OA15 71.02.12

424

59

-

- 3

424

56

OA15 74.06.12

385

255

- 40

- 40

345

215

OA15 74.08.12

45

45

- 8

- 5

37

40

OA15 45.01.13

460

737

- 20

-

440

737


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 november 2016.

C. LACROIX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^