Ministerieel Besluit van 25 oktober 1999
gepubliceerd op 29 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016345
pub.
29/10/1999
prom.
25/10/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 1999. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983 en 29 december 1990, het koninklijk besluit van 25 oktober 1995 en de wetten van 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1999 betreffende tijdelijke maatregelen inzake de handel in landbouwproducten ingevolge de dioxinecontaminatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/08/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997016215 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van aanvullende voorwaarden tot erkenning van organismen belast met de controle op de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen sluiten tot vaststelling van aanvullende voorwaarden tot erkenning van organismen belast met de controle op de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998016309 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector sluiten tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999022600 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van runderen en varkens type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999022596 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van de dioxinebesmetting, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 juni 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/1999 pub. 18/09/1999 numac 1999022900 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 17/09/1999 pub. 18/09/1999 numac 1999016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 september 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautair sluiten betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautaire handelsverkeer en bij de uitvoer;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend nodig is de wetgeving aan de huidige situatie aan te passen om elk risico op dioxineverspreiding en -besmetting bij de consument te vermijden, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° pluimvee : - kippen - kalkoenen - parelhoenders - eenden - ganzen - fazanten en patrijzen;2° eieren : eieren bestemd voor de menselijke consumptie en broedeieren;3° dieren : pluimvee, biggen, fokvarkens en slachtvarkens;4° landbouwbedrijf : landbouwbedrijf liggend op het Belgisch grondgebied;5° dienst : De veterinaire dienst van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;6° provinciaal laboratorium : laboratorium van een Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding.

Art. 2.Het in de handel brengen door een landbouwbedrijf van dieren en eieren is toegelaten voor zover dat : - de dieren of eieren komen uit een beslag waarvan de loten dieren een staalname en analyse, overeenkomstig de instructies van de dienst, met gunstig resultaat hebben ondergaan; - dieren en eieren begeleid zijn van het daarvoor voorgeschreven attest opgesteld door de bedrijfsdierenarts.

Art. 3.Het in de handel brengen door een landbouwbedrijf van dieren en eieren, zonder dat aan de bepalingen van artikel 2 is voldaan, is verboden.

Dieren en eieren die niet begeleid zijn van een attest zoals voorzien in artikel 2 worden in beslag genomen door de dienst. Indien de eigenaar zich binnen de 10 werkdagen niet in regel stelt met de bepalingen van dit besluit worden de dieren en eieren vernietigd op zijn kosten. De eigenaar verliest elk recht op terugvorderbaar voorschot of vergoeding voor de betrokken dieren of eieren.

Art. 4.De kosten voor de staalnames en analyses uitgevoerd overeenkomstig het ministerieel besluit van 4 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautair sluiten betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautaire handelsverkeer en bij de uitvoer, om aan de bepalingen van artikel 2 te voldoen zijn ten laste van de overheid, wanneer - ofwel de stalen ter beschikking zijn gesteld van een provinciaal laboratorium voor 5 november 1999 - ofwel het staal bestemd is om een attest af te leveren voor : - ofwel een lot varkens die op het bedrijf geïntroduceerd na 1 juli 1999 en bestemd zijn voor het slachten - ofwel een lot vleeskippen die op het bedrijf geïntroduceerd werden na 1 september 1999 en bestemd zijn voor het slachten.

Art. 5.De verplichtingen bedoeld in artikel 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op biologische landbouwbedrijven voor zover - zij voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen en van de uitvoeringsbesluiten; - en zij door het erkend controleorgaan gecontroleerd zijn en een specifieke controle voor wat betreft het voeder uitgevoerd werd.

De bepalingen van het ministerieel besluit van 12 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016205 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer sluiten betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautaire handelsverkeer en bij de uitvoer blijven evenwel van toepassing.

Art. 6.§ 1. Het ministerieel besluit van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999022600 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van runderen en varkens type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999022596 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van de dioxinebesmetting, gewijzigd bij ministerieel besluit van 10 juni 1999, wordt opgeheven. § 2. Het ministerieel besluit van 17 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/1999 pub. 18/09/1999 numac 1999022900 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 17/09/1999 pub. 18/09/1999 numac 1999016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 5 november 1999.

Brussel, 25 oktober 1999.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^