Ministerieel Besluit van 25 oktober 2006
gepubliceerd op 22 november 2006

Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2006002140
pub.
22/11/2006
prom.
25/10/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2006. - Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op de programmawet van 30 december 2001, inzonderheid op artikel 103;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van FED+, inzonderheid op hoofdstuk I;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ sluiten houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006002058 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ sluiten houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de Minister van Ambtenarenzaken die van rechtswege voorzitter is van het Beheerscomité : de heer Geert Sintobin.

Art. 2.Worden aangesteld als leden van het beheerscomité voor een periode van vier jaar : - Mevr. Marion Delanghe, diensthoofd van FED+; - Mevr. Sandrine Bingen, als vertegenwoordigster van de FOD Personeel en Organisatie; - de heer Henri Van Baelen, vertegenwoordiger van de FOD Financiën.

Art. 3.Worden erkend in de hoedanigheid van leden van het Beheerscomité aangewezen door de representatieve vakorganisaties : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : de heer Guido Rasschaert; - voor het ACV Openbare Diensten : de heer Jean-Paul Devos; - voor het Vrij syndicaat voor het Openbaar Ambt : de heer François Fernandez-Corrales.

Art. 4.De mandaten van de leden bedoeld in artikel 2 van dit besluit gaan in op 1 oktober 2006 en eindigen op 30 september 2010.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2006.

Brussel, 25 oktober 2006.

C. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^