Ministerieel Besluit van 25 oktober 2006
gepubliceerd op 08 november 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling va

bron
vlaamse overheid
numac
2006036814
pub.
08/11/2006
prom.
25/10/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016015 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016003 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999, en artikel 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, inzonderheid op artikel 18 en artikel 26;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016015 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016003 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen, inzonderheid op artikel 7.1. van bijlage II;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2006;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 15 september 2006, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 10 oktober 2006;

Gelet op advies nr. 40.987/1/V van de Raad van State, gegeven op 17 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen gewijzigd werd bij Richtlijn 2006/55/EG van de Commissie van 12 juni 2006, en dat die richtlijnen een verplichting inhouden om er zich binnen de voorgeschreven termijn naar te schikken, Besluit :

Artikel 1.In bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen wordt in de tweede kolom het getal « 25 » vervangen door het getal « 30 ».

Art. 2.In artikel 7 van bijlage II van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016015 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016003 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaigranen wordt in tabel 9, in de tweede kolom het getal « 25 » vervangen door het getal « 30 ».

Brussel, 25 oktober 2006.

Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^