Ministerieel Besluit van 25 oktober 2011
gepubliceerd op 24 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoof

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011205769
pub.
24/11/2011
prom.
25/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek sluiten houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Gelet op het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen R.215 en volgende;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de laboratoria belast met de bodemanalyses voor de kwantificatie van de potentieel uitspoelbare stikstof in het kader van de uitvoering van artikel R.220 van boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw, zoals gewijzigd op 15 februari 2007, en in het kader van de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008 betreffende de opvolging, door metingen van de potentieel uitspoelbare stikstof, van de conformiteit van de landbouwbedrijven in kwetsbare gebieden met de goede praktijken nodig voor de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Overwegende dat de uitslagen van de laboratoria belast met de meting van het gehalte aan stikstof krachtens hoofdstuk IV van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, betrouwbaar dienen te worden nagegaan, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, wordt § 2 vervangen door wat volgt : « § 2. Als de uitslagen verkregen voor drie controles, uitgevoerd overeenkomstig § 1 tijdens hetzelfde seizoen, door de twee andere erkende laboratoria niet onderling met meer dan 20 percent verschillen en hun gemiddelde met meer dan 25 percent afwijkt van de uitslagen van het eerste laboratorium, zullen de laboratoriumuitslagen dan betwistbaar worden verklaard zodat de erkenning door de Minister kan worden ingetrokken, overeenkomstig artikel 14 of artikel 16, § 2, al naar gelang, van het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de laboratoria belast met de bodemanalyses voor de kwantificatie van de potentieel uitspoelbare stikstof in het kader van de uitvoering van artikel R.220 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw, zoals gewijzigd op 15 februari 2007, en in het kader van de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008 betreffende de opvolging, door metingen van de potentieel uitspoelbare stikstof, van de conformiteit van de landbouwbedrijven in kwetsbare gebieden met de goede praktijken nodig voor de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

De controles, waarvan de uitslagen lager zijn dan de coëfficiënt D bedoeld in bijlage II, worden niet in overweging genomen bij de drie controles bedoeld in het eerste lid.

De uitslagen van de voor de landbouwer gunstigste analyses worden door het bestuur in overweging genomen. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 15 oktober 2011.

Namen, 25 oktober 2011.

Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^