Ministerieel Besluit van 25 oktober 2017
gepubliceerd op 27 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheid inzake stedelijke herwaardering

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017031554
pub.
27/11/2017
prom.
25/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031554

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


25 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheid inzake stedelijke herwaardering


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door het besluit van 20 november 2015 en het besluit van 21 januari 2016;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2016 betreffende de duurzame wijkcontracten, artikelen 23 § 2, 24 § 1, 27, 28 § 2 en § 3, 29 § 2, 30, 36 § 2 en § 3, 39, 42 § 1 en 49;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 betreffende het stadsbeleid, artikelen 4 § 1, 5 § 1 en § 2, 6, 7, 8, 13, 21, 28 § 1 en § 2, 30 § 1 d) en 32;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 betreffende de stadsvernieuwingscontracten, artikelen 2 § 1 en 2, 3 § 1 en 2, 4, 5, 6, 12, 33 § 1 en 2, 37 en 41. § 1 d);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2017 houdende oprichting van Brussel Stedenbouw & Erfgoed;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2016 over de herstructurering van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;

Overwegende dat in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2016 betreffende de duurzame wijkcontracten, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 betreffende het stadsbeleid en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 betreffende de stadsvernieuwingscontracten bepaald is dat de minister bevoegd voor stadsvernieuwing bepaalde taken kan delegeren;

Dat dit besluit tot doel heeft om die gedelegeerde taken op te lijsten en aan te duiden welke ambtenaren die delegaties krijgen;

Op voordracht van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De gemachtigde van de minister bedoeld in de artikelen 23 § 2, 24 § 1, 27, 28 § 2 en § 3, 29 § 2, 30, 36 § 2 en § 3, 39 en 49 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2016 betreffende de duurzame wijkcontracten is de directeur of waarnemend directeur van de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedenbouw & Erfgoed, evenals diens hiërarchische meerderen. § 2. De gemachtigden van de minister bedoeld in artikel 42 § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2016 betreffende de duurzame wijkcontracten zijn : 1° de directeur of waarnemend directeur van de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedenbouw & Erfgoed, evenals hun hiërarchische meerderen;2° en de directeur of waarnemend directeur van de Directie Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, evenals hun hiërarchische meerderen.

Art. 2.§ 1. De gemachtigde van de minister bedoeld in de artikelen 2 § 1 en 2, 3 § 1 en 2, 4, 5, 6, 12, 33 § 1 en 2, 37 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stadsvernieuwingscontracten is de directeur of waarnemend directeur van de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedenbouw & Erfgoed, evenals diens hiërarchische meerderen. § 2. De gemachtigden van de minister bedoeld in artikel 41, § 1 d) van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stadsvernieuwingscontracten zijn: 1° de directeur of waarnemend directeur van de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedenbouw & Erfgoed, evenals hun hiërarchische meerderen;2° en de directeur of waarnemend directeur van de Directie Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, evenals hun hiërarchische meerderen.

Art. 3.§ 1. De gemachtigde van de minister bedoeld in de artikelen 4, § 1, 5, § 1 en § 2, 6, 7, 8, 13, 28, § 1 en § 2, 32 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 betreffende het stadsbeleid is de directeur of waarnemend directeur van de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedenbouw & Erfgoed, evenals diens hiërarchische meerderen. § 2. De gemachtigden van de minister bedoeld in artikel 21 en 30 § 1 d) van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 betreffende het stadsbeleid zijn : 1° de directeur of waarnemend directeur van de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedenbouw & Erfgoed, evenals hun hiërarchische meerderen;2° en de directeur of waarnemend directeur van de Directie Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, evenals hun hiërarchische meerderen.

Art. 4.§ 1. Wanneer de directeur of waarnemend directeur van de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedenbouw & Erfgoed en diens hiërarchische meerderen afwezig of verhinderd zijn, kunnen de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 1, § 1, 2, § 1 en 3, § 1, uitgeoefend worden door de aanwezige ambtenaar met de hoogste graad in rang A2, of een gelijkwaardige of hogere rang, bij de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedenbouw & Erfgoed. § 2. Wanneer de beslissingen genomen worden door de aanwezige ambtenaar met de hoogste graad in rang A2, of een gelijkwaardige of hogere rang, bij de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedenbouw & Erfgoed, moeten de beslissingen, al naargelang het geval, "voor de afwezige directeur" of "voor de verhinderde directeur" genomen worden.

Brussel, 25 oktober 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT .


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^