Ministerieel Besluit van 25 oktober 2017
gepubliceerd op 21 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206662
pub.
21/12/2017
prom.
25/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206662

WAALSE OVERHEIDSDIENST


25 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister-President, De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op het decreet van 12 juli 2017 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.03, programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 13 juli 2017 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het besluit tot toekenning van een subsidie aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.635 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 08 van organisatieafdeling 09.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 08 van organisatieafdeling 09 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA34 01.01.01

157.683

58.245

- 1.635

-

156.048

58.245

OA09 43.03.08

5.488

1.904

+ 1.635

-

7.123

1.904


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 25 oktober 2017.

W. BORSUS R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^