Ministerieel Besluit van 26 april 2011
gepubliceerd op 02 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018162
pub.
02/05/2011
prom.
26/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen sluiten betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen


De Minister van Landbouw, Gelet op de Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, bijlage II, sectie III;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2074/2005, van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 van het Europees Parlement en de Raad en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004, bijlage I, sectie I en sectie II, hoofdstuk I;

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 13, eerste en tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 15 april 1965 en 27 mei 1997, artikel 14, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1981 en de koninklijke besluiten van 9 januari 1992 en 22 februari 2001 en artikel 15, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, artikel 17;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen sluiten betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen;

Overwegende het advies 49.208/3 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen sluiten betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen wordt het tweede lid vervangen als volgt : « In elk geval dient een model 1A via rechtstreekse opdruk te zijn aangebracht op de keerzijde van het paspoort. Deze opdruk kan bijkomend een barcode omvatten die verwijst naar het beslag.

Voor de reeds in omloop zijnde paspoorten die nog geen rechtstreekse opdruk bevatten, kan gewerkt worden met een zelfklevend etiket volgens het model 1A. Dit etiket kan bijkomend een barcode omvatten die verwijst naar het beslag. »

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen zijn voor schapen en geiten vastgesteld in de bijlagen 1A en 3.

In elk geval dient een model 1A via een zelfklevend etiket te zijn aangebracht op de keerzijde van het exemplaar van het verplaatsingsdocument dat bestemd is voor het slachthuis.

In geval bijzondere meldingen nodig zijn, gebeurt dit middels het model in bijlage 3. »

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1A vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Brussel, 26 april 2011.

Mevr. S. LARUELLE

Bijlage « Bijlage 1A. Modelformulier (algemeen) voor runderen ouder dan 1 jaar, schapen en geiten.

BE ........-....

In het kader van de voedselketeninformatie is er relevante informatie te melden.

OjaOnee Indien ja : (kruis aan wat van toepassing is) O de informatie is vermeld op het daartoe bestemde formulier dat vooraf aan het slachthuis is bezorgd O de informatie is op elektronische wijze aan het slachthuis bezorgd.

Datum : ......./........ /20....... Handtekening : .................. » Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 26 april 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen sluiten betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^