Ministerieel Besluit van 26 april 2011
gepubliceerd op 18 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204172
pub.
18/08/2011
prom.
26/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2011. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011


De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 maart 2011;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.03, programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, om de betaling van informaticaprojecten mogelijk te maken, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 180 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 14 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 14 12.03.01

0

0

-

+ 180

0

180

OA 14 63.01.02

7.056

7.806

-

- 180

7.056

7.626


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 april 2011.

A. ANTOINE Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^