Ministerieel Besluit van 26 april 2012
gepubliceerd op 10 mei 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

bron
vlaamse overheid
numac
2012035496
pub.
10/05/2012
prom.
26/04/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


26 APRIL 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1, 1° tot en met 6° gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999, en bij het decreet van 18 december 2009; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 februari 2012;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 16 februari 2012, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 8 maart 2012;

Gelet op advies 51.082/3 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2012, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van de State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen wordt voor artikel 1, dat artikel 1/1 wordt, een nieuw artikel 1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van : 1° de Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen en;2° de Richtlijn 2009/74/EG van de Commissie van 26 juni 2009 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/55/EG en 2002/57/EG, wat betreft de botanische namen van planten en de wetenschappelijke namen van andere organismen, en bepaalde bijlagen bij Richtlijn 66/401/EEG, 66/402/EEG en 2002/57/EG in het licht van de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis en;3° de uitvoeringsrichtlijn 2012/1/EU van de Commissie van 6 januari 2012 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat betreft de voorwaarden waaraan het gewas Oryza sativa moet voldoen.»

Art. 2.In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, wordt in punt 3 punt A vervangen door wat volgt : « A. Oryza sativa : Het aantal planten dat duidelijk als besmet met Fusarium fujikuroi kan worden herkend, mag niet meer bedragen dan : 1) 2 per 200 m2 voor de productie van basiszaad, 2) 4 per 200 m2 voor de productie van gecertificeerd zaad van de eerste nabouw, 3) 8 per 200 m2 voor de productie van gecertificeerd zaad van de tweede nabouw. Het aantal planten dat duidelijk als wilde planten of als planten met rode zaden kan worden herkend, mag niet meer bedragen dan : 1) 0 voor de productie van basiszaad;2) 1 per 100 m2 voor de productie van gecertificeerd zaad van de eerste en de tweede nabouw.»

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 31 mei 2012.

Brussel, 26 april 2012.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^