Ministerieel Besluit van 26 april 2017
gepubliceerd op 01 augustus 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204027
pub.
01/08/2017
prom.
26/04/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204027

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 APRIL 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 maart 2017;

Overwegende dat vereffeningkredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.03 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 74.04 van programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om informaticabeleid te financieren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 105 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 241 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 14 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel Kredit en herverdelingsbesluit

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 14 12.03.01

0

0

-

+ 136

0

136

OA 14 74.04.01

0

0

+ 105

+ 105

105

105

OA 14 31.03.03

970

970

-

- 53

970

917

OA 14 33.01.03

600

600

-

- 53

600

547

OA 14 74.06.03

135

135

- 105

- 135

30

0


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 april 2017.

C. DI ANTONIO C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^