Ministerieel Besluit van 26 april 2018
gepubliceerd op 22 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van een wedstrijdreglement voor de aanwijzing van de kandidaat voor deelname aan de Landschapsprijs van de Raad van Europa

bron
vlaamse overheid
numac
2018012058
pub.
22/05/2018
prom.
26/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012058

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


26 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een wedstrijdreglement voor de aanwijzing van de kandidaat voor deelname aan de Landschapsprijs van de Raad van Europa


DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED, Gelet op het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten, artikel 9.1.1, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016036209 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 99 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type decreet prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016036197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid type decreet prom. 15/07/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016036319 bron vlaamse overheid Decreet houdende de verschuiving en aanwending van werkingsmiddelen als gevolg van de toepassing van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en houdende de verlenging van de aanwendingstermi type decreet prom. 15/07/2016 pub. 02/09/2016 numac 2016036280 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft financiële en technische aanpassingen type decreet prom. 15/07/2016 pub. 18/08/2016 numac 2016036275 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra betreft type decreet prom. 15/07/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016036305 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type decreet prom. 15/07/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016036218 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest sluiten;

Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 9.2.3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2018;

Gelet op advies 63.204/1 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 19 juli 2000 de Conventie met betrekking tot het landschap heeft aangenomen, zoals ondertekend in Firenze op 20 oktober 2000;

Overwegende dat het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 20 februari 2008 de Resolutie CM/Res (2008)3 betreffende het reglement van de Landschapsprijs uitvaardigde, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Kwalificaties, rechten en plichten van de kandidaten

Artikel 1.§ 1. Overeenkomstig artikel 9.2.2 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 wordt de Landschapsprijs toegekend aan verenigingen, groeperingen, partnerschappen, lokale overheden of autoriteiten die ofwel op individuele basis, ofwel in overleg met andere lokale of regionale actoren een beleid of maatregelen in de praktijk omgezet hebben met het oog op de bescherming, het beheer, de ontwikkeling of de inrichting van het landschap in het Vlaamse Gewest. Het beleid of de maatregelen geven blijk van duurzaamheid en kunnen zodoende als voorbeeld dienen voor andere betrokken Europese actoren.

Land- of gewestgrensoverschrijdende projecten komen in aanmerking op voorwaarde dat ze het voorwerp uitmaken van een gecoördineerd beheer. § 2. Door de deelname aan de Landschapsprijs accepteert de kandidaat dit wedstrijdreglement. De kandidaat mag zijn deelname aan de Landschapsprijs valoriseren. HOOFDSTUK 2. - Kandidaatstelling

Art. 2.De kandidaat dient een dossier in in het Nederlands en in één van de twee officiële talen van de Raad van Europa, namelijk het Frans of het Engels.

Art. 3.§ 1. Een volledige kandidatuur bestaat uit: 1° een correct ingevulde kandidaatfiche van de Raad van Europa, van maximaal tien getypte bladzijden;2° minstens vier en hoogstens tien representatieve foto's van het project, met een minimale resolutie van 2000 x 3000 pixels;3° een tekst van maximaal vijf bladzijden, afbeeldingen inbegrepen, die door het Vlaamse Gewest voor publicatie kan worden aangewend;4° een verklaring op erewoord dat het project de bestaande wetgeving respecteert;5° in voorkomend geval, het akkoord van de initiatiefnemer of opdrachtgever van het project die door een derde wordt voorgedragen. De kandidaatfiche, vermeld in het eerste lid, 1°, is beschikbaar op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

De kandidaat mag de kandidatuur bijkomend documenteren met kaarten, oude of recente afbeeldingen en andere nuttige informatie.

Het ingediende materiaal moet vrij zijn van rechten met het oog op het gebruik voor communicatie, promotie, publicatie of acties die gelinkt zijn aan het Europees Landschapsverdrag, ondertekend in Firenze op 20 oktober 2000, door zowel de Raad van Europa als door het Vlaamse Gewest. § 2. De Raad van Europa en het Vlaamse Gewest engageren zich ertoe de naam van de auteur te vermelden.

Art. 4.De kandidaten dienen hun kandidatuur digitaal in, op de wijze die de oproep voorschrijft. HOOFDSTUK 3. - Procedure

Art. 5.Uiterlijk op 30 april lanceert het secretariaat, vermeld in artikel 12, in naam van het Vlaamse Gewest een oproep tot deelname.

Die wordt verspreid via een persbericht en een bericht op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed. De Vereniging voor Steden en Gemeenten en verenigingen die actief zijn in de landschapszorg worden aangespoord om die oproep te verspreiden.

De oproep vermeldt de uiterste indiendatum, het adres waar men het dossier kan indienen, de contactgegevens van de persoon die informatie kan geven over de procedure en de website waar men het reglement kan raadplegen.

Art. 6.Het secretariaat, vermeld in artikel 12, controleert de ontvankelijkheid van de ingediende kandidaturen. Een kandidatuur is ontvankelijk als ze volledig is en voldoet aan de algemene bepalingen en de deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement.

Alleen de ontvankelijke kandidaturen worden voorgelegd aan de jury, vermeld in artikel 11.

Art. 7.Het secretariaat onderzoekt de dossiers en brengt verslag uit bij de jury. De jury evalueert de kandidaturen.

Art. 8.§ 1. Het secretariaat maakt het juryrapport op. Het juryrapport omvat het verslag van het juryoverleg, het voorstel van de jury en de motivering van het voorstel.

De jury keurt het juryrapport goed.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, wijst op basis van het juryrapport de winnaar aan. § 2. De prijs bestaat uit een diploma.

De winnaar wordt namens België de kandidaat voor de Landschapsprijs van de Raad van Europa. § 3. Het winnende project maakt voorwerp uit van een publicatie in één van de publicaties uitgegeven door het Vlaamse Gewest of van een voorstelling op een website van het Vlaamse Gewest.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest worden uitgenodigd eveneens weerklank te geven aan de toekenning van de prijs en het project van de laureaat.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, maakt de winnaar bekend.

Als de jury een project honoreert met een speciale vermelding, reikt de Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, een Eervolle Vermelding uit. HOOFDSTUK 4. - Beoordelingscriteria

Art. 10.De jury beoordeelt de kandidaturen aan de hand van de volgende beoordelingscriteria: 1° duurzame ruimtelijke ontwikkeling: de ingediende projecten moeten de bescherming, het beheer of de inrichting van het landschap in kwestie concretiseren.De projecten moeten: a) voltooid zijn en open voor het publiek sinds minstens drie jaren voorafgaand aan de deelname aan de Landschapsprijs;b) zich inschrijven in een beleid van duurzame ontwikkeling en zich harmonieus integreren in de ruimtelijke organisatie van het gebied in kwestie;c) blijk geven van ecologische, sociale, economische, culturele en esthetische duurzaamheid;d) schade aan landschappelijke structuren tegengaan of verhelpen;e) bijdragen aan het verbeteren en het verrijken van het landschap en nieuwe kwaliteiten ontwikkelen;2° voorbeeldfunctie: de implementatie van het beleid of de maatregelen die hebben bijgedragen tot een verbetering van de bescherming, het beheer en de inrichting van het landschap in kwestie moeten een voorbeeld van goede praktijk zijn, dat andere actoren kan inspireren;3° publieksparticipatie: het beleid of de maatregelen die zijn uitgevoerd met het oog op de bescherming, het beheer of de inrichting van het landschap in kwestie, moeten het publiek, de lokale en regionale overheden en de andere betrokken actoren actief betrekken, en de landschappelijke kwaliteitsdoelstellingen duidelijk weergeven. Het publiek moet op twee manieren tegelijk kunnen participeren: a) via dialoog en gedachtewisseling tussen de leden van de samenleving door deelname aan publieke bijeenkomsten, debatten, participatieprocedures en consultaties op het terrein;b) via participatieprocedures en inspraak in het regionale of lokale landschapsbeleid;4° sensibilisering: artikel 6A van de voormelde Conventie van 19 juli 2000 bepaalt dat de ondertekende partijen zich ertoe verbinden het maatschappelijk middenveld, de private organisaties en de overheidsinstanties bewust te maken van de waarde van landschappen, hun rol en hun verandering.Het project wordt beoordeeld op de genomen sensibiliseringsacties. HOOFDSTUK 5. - Jury en secretariaat

Art. 11.§ 1. De jury bestaat uit maximaal negen personen en is samengesteld uit: 1° een vertegenwoordiger van elk gewest dat de prijs niet organiseert;2° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap;3° een vertegenwoordiger van een adviesorgaan betreffende onroerend erfgoed;4° een vertegenwoordiger van een adviesorgaan betreffende ruimtelijke ordening;5° een vertegenwoordiger van een adviesorgaan betreffende natuur;6° een vertegenwoordiger van een beroepsvereniging die actief is in de landschapszorg;7° een vertegenwoordiger van een vereniging die actief is in de landschapszorg;8° een persoon die gekozen wordt vanwege zijn competentie betreffende het landschap. De ambtenaren die deel uitmaken van het agentschap die het secretariaat verzekeren, kunnen geen lid zijn van de jury.

Het secretariaat roept de jury samen.

De jury duidt een voorzitter aan.

De jury onderzoekt de door het secretariaat ontvankelijk bevonden dossiers. § 2. De jury neemt de beslissingen met consensus. Als een consensus onmogelijk blijkt, wordt een geheime stemming gehouden. De beslissing wordt in dat geval met gewone meerderheid genomen. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Elk jurylid dat betrokken is bij een deelnemend project onthoudt zich van deelname aan de beslissing over dat project. § 3. De jury duidt de winnaar aan en verantwoordt de keuze. De winnaar is de kandidaat waarvan het project het best beantwoordt aan de criteria die omschreven zijn in artikel 10.

De jury kan voorstellen een speciale vermelding te geven aan de projecten die op een bijzonder opmerkelijke manier voldoen aan één van de criteria die omschreven zijn in artikel 10.

Als de jury het kwaliteitsniveau onvoldoende acht, kan ze gemotiveerd voorstellen om geen winnaar te selecteren en geen Landschapsprijs toe te kennen. § 4. De voorzitter en leden van de jury hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten. De reiskosten worden terugbetaald conform artikel VII 80 en VII 82 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Voor de berekening van de reisvergoedingen wordt de woonplaats als standplaats beschouwd.

Art. 12.Het agentschap Onroerend Erfgoed verzekert het secretariaat.

Het secretariaat: 1° lanceert de oproep tot deelname;2° controleert de ontvankelijkheid van de ingediende kandidaturen en brengt elke kandidaat op de hoogte van de ontvangst van het dossier en van de gemotiveerde beslissing over de ontvankelijkheid;3° onderzoekt de dossiers en brengt verslag uit bij de jury;4° verzekert het secretariaat van de bijeenkomsten van de jury;5° maakt het juryrapport op;6° overhandigt de voorstellen van de jury aan de minister, bevoegd voor Onroerend Erfgoed;7° informeert de kandidaten over de beslissing van de minister;8° informeert de winnaar over de modaliteiten van de overhandiging van de prijs;9° bezorgt het dossier van de winnaar aan de Raad van Europa als kandidaat voor de Europese Landschapsprijs. HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 26 april 2018.

Brussel, 26 april 2018.

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^