Ministerieel Besluit van 26 april 2018
gepubliceerd op 22 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018205263
pub.
22/10/2018
prom.
26/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205263

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 APRIL 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018


De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 2018;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.05, programma 12, organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 om het tekort aan vastleggingskredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 38 duizend EUR overgedragen van programma 15 van organisatieafdeling 15 naar programma 12 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel kredit En herverdelingsbesluit

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 15

1.268

1.421

+ 38

-

1.306

1.421

OA 15

1.476

1.256

- 38

-

1.438

1.256


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 april 2018.

C. DI ANTONIO J.-L. CRUCKE


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^