Ministerieel Besluit van 26 augustus 2011
gepubliceerd op 07 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de

bron
vlaamse overheid
numac
2011204907
pub.
07/10/2011
prom.
26/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


26 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de gemeente Bornem


De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en sociale Economie, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 85;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht op voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009, zoals laatst gewijzigd bij besluit van 19 november 2010, tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Bornem van 14 juni 2011 om de procedure tot erkenning van de hierna genoemde gebieden als bijzondere gebieden voor de toepassing van het recht van voorkoop, op te starten;

Gelet op de brief van de gemeente Bornem van 7 juli 2011 inzake de erkenning van de hierna genoemde gebieden als bijzondere gebieden voor de toepassing van het recht van voorkoop;

Overwegende dat de gemeente Bornem een motivatienota heeft opgesteld, waarin een aantal criteria onderzocht is zoals daar zijn : de wenselijkheid voor verruiming van het (sociaal) woonaanbod vanuit ruimtelijk oogpunt, de noodzaak tot aanpak van de woonkwaliteit, de aanwezige potenties tot opwaardering van het woonweefsel en de wens om in te spelen op gezinsverdunning en vergrijzing;

Overwegende dat uit de motivatienota blijkt dat de statistische sectoren : A001 Bornem-centrum, A032 Rijkenhoek Dries, A043 Over station, B20 Eikevliet kern, A100 Branst, A01 Houtenmolen en A021 Grote Heide; het hoogst scoren op de prioriteitenlijst, omdat ze gekenmerkt worden door een gebrek aan sociaal woonaanbod, een verouderd woningpatrimonium en - woonomgevingen en/of een sterke vergrijzing van de bewoners kennen; dat deze gebieden tegelijk over voldoende draagkracht en potentieel beschikken om gericht in te grijpen in het weefsel;

Overwegende dat vermelde sectoren overwegend de oudste en dichtst bebouwde woonkernen vormen van de deelgemeenten van Bornem en mede hierdoor de meeste potentie bezitten om puntsgewijs ingrepen te doen met het oog op vernieuwing, verhoging van de woonkwaliteit en op verspreide toename van sociale woningen;

Overwegende dat in de door de gemeente geselecteerde sectoren binnen afzienbare tijd nieuwe impulsen worden verwacht via kleinschalige vernieuwingsprojecten en dat hiertoe reeds de nodige omkadering wordt geboden via de opties genomen in de lopende partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het lokale woonbeleid;

Overwegende dat de hierboven aangehaalde argumenten afdoende aantonen dat het recht van voorkoop als uitzonderingsregime in de aangeduide weerhouden gebieden voor een periode van 8 jaar gerechtvaardigd is, gezien men redelijkerwijs kan aannemen dat binnen deze periode de vooropgestelde objectieven waargemaakt kunnen worden, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Volgende woningbouwgebieden zoals bepaald in bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 april 1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden, wordt erkend als bijzonder gebied bedoeld in artikel 28, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen : A001 Bornem-centrum, A032 Rijkenhoek Dries, A043 Over station, B20 Eikevliet kern, A100 Branst, A01 Houtenmolen en A021 Grote Heide. § 2. De erkenning als bijzonder gebied, bedoeld in § 1, gebeurt voor een periode van 8 jaar, met ingang vanaf de bekendmaking van dit besluit. § 3. Deze woningbouwgebieden zijn aangeduid op het plan dat als bijlage bij dit besluit wordt opgenomen.

Art. 2.In de woningbouwgebieden zoals bepaald in artikel 1, is het recht van voorkoop, bedoeld in artikel 85, § 1, tweede lid, 3° van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, niet van toepassing op : 1° de verkoopscompromissen afgesloten vóór de inwerkingtreding van dit besluit;2° de openbare verkopen waarvan de toewijzing nog niet is geschied na één of meerdere zitdagen gehouden vóór de inwerkingtreding van dit besluit;3° de openbare verkoop waarvan de eerste zitdag is vastgesteld binnen de 40 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.De finaliteit van het recht van voorkoop dient te worden gerespecteerd, met name de realisatie van sociale woningbouw, met bijzondere aandacht voor een evenwichtige vermenging tussen sociale huur en koopwoningen.

Brussel, 26 augustus 2011.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^