Ministerieel Besluit van 26 augustus 2013
gepubliceerd op 18 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029503
pub.
18/09/2013
prom.
26/08/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 AUGUSTUS 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie (leden van de kamer bevoegd voor het hoger onderwijs in hogescholen)


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs (CAPAES - « Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ») in de hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan, inzonderheid op artikel 8 zoals gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 13 december 2007;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 november 2002 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de GPBHO-Commissie genomen bij toepassing van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs (CAPAES - « Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ») in de hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2007;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2003 tot benoeming van de leden van de GPBHO-commissie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie (leden van de kamer bevoegd voor het hoger onderwijs in hogescholen), zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009, 28 januari 2010 en 18 oktober 2011;

Overwegende dat drie werkende leden en hun plaatsvervangers de onderwijsnetten bedoeld bij artikel 8, § 2, eerste lid van het decreet van 17 juli 2002, vertegenwoordigen;

Overwegende dat het om een lid gaat dat het gesubsidieerd vrij onderwijsnet vertegenwoordigt;

Overwegende dat het werkend lid dat het gesubsidieerd vrij onderwijsnet vertegenwoordigt tot het confessioneel vrij onderwijs behoort, alsook zijn plaatsvervanger;

Overwegende dat het plaatsvervangend lid op 29 januari 2013 door het Secretariat général de l'Enseignement catholique aangewezen werd;

Dat het ontslagnemend plaatsvervangend lid dat het gesubsidieerd vrij onderwijsnet vertegenwoordigt, vervangen dient te worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 4°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de GPBHO-commissie (leden van de kamer bevoegd voor het hoger onderwijs in hogescholen), zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009, 28 januari 2010 en 18 oktober 2011, worden de woorden « de heer Jean-Marie POLET » vervangen door de woorden « de heer Vincent FROMENT ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2013.

Brussel, 26 augustus 2013.

J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^