Ministerieel Besluit van 26 februari 2015
gepubliceerd op 27 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022047
pub.
27/02/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 14 juli 1994


De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 211, § 2, vervangen bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998, en op artikel 212, gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen i sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, inzonderheid op artikelen 1 tot 3 en 7;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 8 december 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 12 januari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 februari 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat artikel 211, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering om de vier jaar de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen organiseert;

Dat met het oog op een correcte toepassing van voornoemd artikel 211, § 2, de kiesverrichtingen in verband met deze verkiezingen vlot moeten kunnen verlopen met respect voor de rechten van alle belanghebbende tandartsen, zodat het einde ervan zich vóór de zomervakantie van 2015 moet situeren en de aanvang ervan derhalve zo vlug mogelijk moet beginnen; zodat dit besluit zo vlug mogelijk moet genomen en bekendgemaakt worden, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities en algemene bepalingen

Artikel 1.§ 1. In dit besluit wordt verstaan : 1° onder "de Minister" : de Minister bevoegd voor Sociale Zaken;2° onder "de leidend ambtenaar" : de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;3° onder "het koninklijk besluit" : het koninklijk besluit van XXX tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.4° "het bureau" : het bureau voor de boeking van de stemmen. § 2. De termijnen bedoeld in de artikelen 2, 4, § 1, 5, § 2, 9, § 1, en 11, § 2, moeten worden nageleefd op straffe van verval. Ze nemen een aanvang de dag na die van de gebeurtenis of de akte die hen doen ingaan, en omvatten alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen met uitsluiting van de dagen inbegrepen in de periode van 1 juli tot 31 augustus en van 24 december tot 2 januari.

Die vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. § 3. Voor het bepalen van de datum van de postzendingen zoals bedoeld in dit besluit wordt enkel rekening gehouden met de datum van de poststempel. HOOFDSTUK II. - Erkenning van representatieve beroepsorganisaties van tandartsen

Art. 2.§ 1. De beroepsorganisatie van tandartsen die als representatief wil worden erkend in de zin van artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit zendt daartoe binnen een termijn van twintig dagen na de datum waarop de kiezerslijst wordt opgesteld, per aangetekende brief ondertekend door haar voorzitter aan de leidend ambtenaar de volgende gegevens : 1° de statutaire documenten samen met de documenten die hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad bewijzen of indien deze bekendmaking niet bestaat, het ad hoc document van de griffie van de rechtbank waarbij de statuten zijn neergelegd, waaruit blijkt dat zij voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 1, § 1, 1°, 2°, 3° en 4° van het koninklijk besluit;2° de naam zoals bedoeld in artikel 1, § 4 van het koninklijk besluit, waaronder de organisatie aan de verkiezingen wenst deel te nemen;3° de geïnformatiseerde lijst zoals bedoeld in artikel 1, § 4, van het koninklijk besluit, die bewijst dat de beroepsorganisatie voldoet aan de voorwaarde vermeld in artikel 1, § 1, 5° van het koninklijk besluit;4° een verklaring op eer ondertekend door de voorzitter van de beroepsorganisatie waarin deze verklaart dat de beroepsorganisatie voldoet aan de voorwaarde vermeld in artikel 1, § 1, 5°, van het koninklijk besluit. § 2. De groepering van meerdere beroepsorganisaties die als representatief wil worden erkend in de zin van artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit zendt daartoe binnen de termijn bepaald in § 1 per aangetekende brief ondertekend door de voorzitters van de organisaties aan de leidend ambtenaar de volgende gegevens : 1° voor de beroepsorganisatie die het grootste aantal leden telt : de gegevens bedoeld in § 1, 1° van onderhavig artikel;2° voor de andere organisatie(s);a) de statutaire documenten samen met de documenten die hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad bewijzen of indien deze bekendmaking niet bestaat, het ad hoc document van de griffie van de rechtbank waarbij de statuten zijn neergelegd, waaruit blijkt dat de organisatie of de organisaties bijdragen int of innen zoals bedoeld in artikel 1, § 1, 3°, van het koninklijk besluit;b) alle gegevens waaruit blijkt dat ze, minstens voor het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de datum waarop de kiezerslijst wordt opgesteld, de beroepsbelangen van tandartsen heeft of hebben verdedigd;3° voor de groepering : a) de naam zoals bedoeld in artikel 1, § 4 van het koninklijk besluit, waaronder de groepering aan de verkiezingen wenst deel te nemen;b) een door de voorzitter van de organisaties voor echt verklaarde kopie van de onderlinge overeenkomst;de overeenkomst bevat de naam bedoeld in a) en de door de partijen overeengekomen verdeling van de bij de verkiezingen behaalde mandaten in alle organen bedoeld in het koninklijk besluit; c) de geïnformatiseerde lijst zoals bedoeld in artikel 1, § 4, van het koninklijk besluit die bewijst dat de groepering voldoet aan de voorwaarde vermeld in artikel 1, § 2, B van het koninklijk besluit;d) een verklaring op eer ondertekend door de voorzitters van de beroepsorganisaties waarin deze verklaren dat de beroepsorganisaties samen voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 1, § 2, B, van het koninklijk besluit.

Art. 3.§ 1. De leidend ambtenaar geeft bij aangetekende zending kennis van ontvangst aan elke beroepsorganisatie of groepering die haar aanvraag tot erkenning, zoals bedoeld in artikel 2 heeft ingediend. § 2. De leidend ambtenaar onderzoekt voor elke aanvraag tot erkenning de gegevens bedoeld in artikel 2.Hij neemt in overleg met de betrokken organisaties of groeperingen alle noodzakelijke maatregelen indien meerdere organisaties of groeperingen onder dezelfde naam of onder verwarringstichtende namen aan de verkiezingen willen deelnemen.

De leidend ambtenaar maakt de gegevens bedoeld in artikel 2 over aan de twee attachés- sociale inspecteurs van verschillende taalrol aangewezen door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle.

Een gerechtsdeurwaarder aangewezen door de leidend ambtenaar en de twee attachés-sociaal inspecteurs controleren op de administratieve zetel van de organisaties en/of de groeperingen, de verklaringen bedoeld in artikel 2, § 1, 4°, eventueel in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder aangeduid door de beroepsorganisatie en de verklaringen bedoeld in artikel 2, § 2, 3°, d), eventueel in het bijzijn van gerechtsdeurwaarders aangewezen door de beroepsorganisaties en /of de groepering(en).

De gegevens met betrekking tot de tandartsen die aangesloten zijn bij de organisaties en de groeperingen, en die nodig zijn voor die controle, worden verstrekt via de lijst of de lijsten, vastgesteld in artikel 1, § 4 van het koninklijk besluit.

Het proces-verbaal van elke controle wordt in het Nederlands en in het Frans opgemaakt door de twee attachés-sociale inspecteurs en wordt mede ondertekend door de gerechtsdeurwaarder aangewezen door de leidend ambtenaar en door de eventueel aangewezen gerechtsdeurwaarders, die er hun eventuele opmerkingen kunnen in vermelden.

Tegelijkertijd met de controles bedoeld in het voorafgaande lid, doen de gerechtsdeurwaarder, aangewezen door de leidend ambtenaar en de attachés-sociale inspecteurs, samen de nodige vaststellingen in verband met de toepassing van artikel 1, § 3, van het koninklijk besluit. Daartoe kijken zij de lijst(en) na die hun worden overgemaakt door de beroepsorganisaties. Zij stippen daarop de naam van de tandartsen die meer dan één keer op deze lijsten staan. In het proces-verbaal van die controles vermelden zij het aantal van die tandartsen die niet in aanmerking worden genomen voor de toepassing van artikel 1, § 1, 5° en van artikel 1, § 2, B van het koninklijk besluit.

De processen-verbaal van alle controles worden ten laatste twintig dagen na het einde van de termijn bedoeld in artikel 2, § 1, overgemaakt aan de leidend ambtenaar die ze samenvoegt met de gegevens bedoeld in het eerste lid en op basis van de totaliteit van de gegevens zijn beslissing treft over elke aanvraag tot erkenning van de representativiteit. § 3. De leidend ambtenaar geeft ten laatste dertig dagen na het einde van de termijn bedoeld in artikel 2, § 1, per aangetekend schrijven aan elke organisatie of groepering kennis van zijn beslissing over de aanvraag tot erkenning van de representativiteit.

Art. 4.§ 1. Binnen een termijn van vijftien dagen na de datum van de zending van het aangetekend schrijven bedoeld in artikel 3, § 3, kan de beroepsorganisatie of de groepering tegen de beslissing omtrent de representativiteit beroep aantekenen bij de Minister. Het beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief en bevat : - een kopie van alle stukken met betrekking tot de gegevens bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid; - een kopie van de kennisgeving van de beslissing bedoeld in artikel 3, § 3; - de grieven tegen de beslissing.

Aan de leidend ambtenaar wordt per aangetekende brief een kopie toegestuurd van het beroepsschrift; deze maakt aan de Minister de processen-verbaal bedoeld in artikel 3, § 2 over. § 2. De Minister beslist over het beroep en geeft binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de dag waarop het beroep werd ingediend per aangetekende brief van zijn beslissing kennis aan de betrokken organisatie of groepering en aan de leidend ambtenaar. Elk beroep dat niet voldoet aan de voorwaarden bepaald in § 1 zal als onontvankelijk beschouwd worden. HOOFDSTUK III. - Getuigen

Art. 5.§ 1. Onmiddellijk na het afsluiten van de beroepsprocedure vermeld in artikel 4 zendt de leidend ambtenaar aan elke als representatief erkende organisatie en groepering een aangetekende brief waarin hen gevraagd wordt de identiteit mee te delen van de tandartsen die voor hen zullen optreden als getuigen bij de loting bedoeld in artikel 6 van onderhavig besluit en bij de boekingverrichtingen bedoeld in Hoofdstuk VII van onderhavig besluit. § 2. Binnen een termijn van zeven dagen na de datum van de aangetekende brief bedoeld in § 1 delen de organisaties en groeperingen per aangetekend schrijven aan de leidend ambtenaar de naam, de voornaam, het RIZIV-identificatienummer en het correspondentieadres mee van de getuigen die voor hen zullen optreden. HOOFDSTUK IV. - Toekenning lijstnummers

Art. 6.§ 1. De nummers waaronder de erkende beroepsorganisaties en groeperingen deelnemen aan de verkiezingen worden bepaald door loting.

Deze nummers worden in numerieke volgorde vermeld op het stembiljet. § 2. In de aangetekende brief bedoeld in artikel 5, § 1, deelt de leidend ambtenaar de door hem vastgestelde datum en plaats mee waarop de loting zal plaatshebben. Die datum is gelegen tussen de achtste en de tiende dag na het afsluiten van de beroepsprocedure vermeld in artikel 4. De beroepsorganisaties en de groeperingen delen de datum en plaats van de loting mee aan hun getuigen. § 3. De loting heeft plaats in aanwezigheid van de getuigen bedoeld in artikel 5, en het resultaat ervan wordt vermeld op het proces-verbaal van de loting dat door de leidend ambtenaar en de getuigen wordt getekend. § 4. Een kopie van het proces-verbaal van de loting wordt door de leidend ambtenaar per aangetekende brief gestuurd aan elke deelnemende organisatie en groepering. HOOFDSTUK V. - Kiezerslijst

Art. 7.§ 1. Overeenkomstig artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit, wordt de kiezerslijst opgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op de door de Koning vastgestelde datum. § 2. De kiezerslijst bevat eensdeels de naam, de voornaam, het identificatienummer, het bij het RIZIV gekende repertoriumadres en de taalrol van elke tandarts en elke tandarts in opleiding gerepertorieerd door het RIZIV.

Art. 8.§ 1. Ten laatste de zevende dag na de in artikel 7 bedoelde datum kan de lijst worden geraadpleegd op de website van het RIZIV en op het adres van de hoofdzetel van het RIZIV - Tervurenlaan 211, te 1150 BRUSSEL § 2. De lijst op de website van het RIZIV kan ook worden geraadpleegd via de schermen in de hoofdzetels van de provinciale diensten van het RIZIV. Bij de lijst gaat een informatie over de nadere regels voor het indienen van het bezwaarschrift bedoeld in artikel 9. § 3. De lijst blijft gedurende vijftien dagen ter inzage.

Art. 9.§ 1. De tandarts die bezwaar wenst aan te tekenen richt daartoe ten laatste twee dagen na het einde van de termijn bedoeld in artikel 8, § 3, aan de leidend ambtenaar een aangetekend schrijven met zijn grieven en desgevallend met zijn verzoek onder een andere taalrol op de kiezerslijst te worden ingeschreven. § 2. De leidend ambtenaar onderzoekt de bezwaarschriften en geeft binnen de vijftien dagen na ontvangst per aangetekende brief kennis van zijn beslissing. Elk bezwaarschrift dat niet voldoet aan de voorwaarden bepaald in § 1 zal als onontvankelijk beschouwd worden.

Art. 10.Ten laatste de vijftigste dag na de datum bedoeld in artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit, stelt de leidend ambtenaar de definitieve kiezerslijst vast en deelt deze mee aan de organisaties en groeperingen die deelnemen aan de verkiezingen. HOOFDSTUK VI. - Stemverrichtingen

Art. 11.§ 1. Ten laatste vijftien dagen na de loting bedoeld in artikel 6, § 2, stuurt de leidend ambtenaar aan elke tandarts die voorkomt op de definitieve kiezerslijst bedoeld in artikel 10, een gewone brief in de taal van de taalrol zoals die op de definitieve kiezerslijst is vermeld. Deze brief bevat de instructies over de elektronische stemming. Deze instructies zijn ook beschikbaar op de website van het RIZIV. § 2. De tandarts brengt zijn stem uit binnen de twintig dagen na de datum van de brief van het RIZIV bedoeld in § 1. § 3. De elektronische stemmen die niet binnen de termijn bepaald in § 2 zijn uitgebracht, worden niet in aanmerking genomen bij de boeking bedoeld in Hoofdstuk VII.

Art. 12.De stem kan enkel geldig uitgebracht worden door de naam van één organisatie of één groepering, volgens de instructies over de stemprocedure zoals bepaald in artikel 11, § 1, aan te vinken.

Art. 13.De eerste geregistreerde stem annuleert automatisch elke andere uitgebrachte stem. HOOFDSTUK VII. - Boeking van de stemmen

Art. 14.De datum van de boeking van de stemmen wordt vastgesteld door de leidend ambtenaar. Die datum is gelegen ten laatste de vijftigste dag na de loting bedoeld in artikel 6, § 2.

Art. 15.Ten laatste vijftien dagen vóór de datum bedoeld in artikel 14, wordt het bureau samengesteld. De ambtenaren die er deel van uitmaken worden door de leidend ambtenaar in kennis gesteld van hun aanduiding en van de datum van de boeking.

Art. 16.Ten laatste vijftien dagen vóór de datum van de boeking van de stemmen roept de leidend ambtenaar de getuigen bedoeld in artikel 5 op aanwezig te zijn bij de boeking van de stemmen.

De verrichtingen in het bureau mogen worden bijgewoond door één getuige van elke deelnemende organisatie en elke deelnemende groepering.

Art. 17.De stemmen worden bijeengebracht in een beveiligde informaticatoepassing door middel van een algoritme waarvan de sleutel bewaard wordt door de gerechtsdeurwaarder aangeduid door de leidend ambtenaar.

Art. 18.De dag van de boeking van de stemmen worden, in aanwezigheid van de getuigen van de deelnemende organisaties en groeperingen, de resultaten van de stemming geboekt door gebruik te maken van de in artikel 17 bedoelde sleutel en opgetekend in het proces-verbaal van het bureau waarvan het model door de leidend ambtenaar wordt bepaald.

Art. 19.Het proces-verbaal van het bureau vermeldt : 1° de naam van elke deelnemende organisatie en groepering, gevolgd door het door hen aantal behaalde stemmen;2° het aantal blanco stemmen;3° desgevallend de opmerkingen van de getuigen gevolgd door hun handtekening;4° de handtekening van de leden van het bureau en van de aanwezige getuigen. HOOFDSTUK VIII. - Bekendmaking

Art. 20.De leidend ambtenaar zendt de uitslag van de verkiezingen naar : 1° de Minister;2° de Algemene raad bedoeld in artikel 15 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;3° het Verzekeringscomité bedoeld in artikel 21 van de voornoemde gecoördineerde wet;4° het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle bedoeld in artikel 140 van de voornoemde gecoördineerde wet. De resultaten worden ook op de website van het RIZIV gepubliceerd. HOOFDSTUK IX. - Slotbepaling

Art. 21.Het ministerieel besluit van 23 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor sluiten tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikelen 211, par. 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 14 juli 1994 wordt opgeheven.

Art. 22.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 26 februari 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^