Ministerieel Besluit van 26 februari 2019
gepubliceerd op 25 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019011036
pub.
25/03/2019
prom.
26/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011036

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging, artikel 5, gewijzigd bij de wetten van 2 augustus 2002 en 16 januari 2003, en artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1978 tot vaststelling van de taak en tot regeling van de organisatie en de werkwijze van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 mei 2015, 18 januari 2017, 28 september 2017, 3 mei 2018 en 7 januari 2019;

Overwegende het aflopen van de mandaten van de huidige leden van het Beheerscomité op 31 januari 2019 en de noodzaak nieuwe leden te benoemen;

Overwegende de voordrachten van de aan te duiden vertegenwoordigers opgesteld door de representatieve vakorganisaties;

Overwegende het voorstel van de Minister van Defensie van 29 januari 2019, Besluit :

Artikel 1.De personen waarvan de namen volgen, worden benoemd als leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging voor een periode van vier jaar. § 1. Vertegenwoordigers van de syndicale organisaties in uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging : - Voor de Algemene Centrale van het Militair Personeel : de heer Yves HUWART. - Voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : de heer Hans LE JEUNE. - Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten : de heer Marc VERHELST. - Voor het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : de heer Edwin LAUWEREINS. § 2. Vertegenwoordigers van de syndicale organisaties in uitvoering van artikel 5, § 1, 3° van voornoemde wet van 10 april 1973 : - Voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : de heer Tony SIX. - Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten : Mevr.

Hilde DE LEEUW. - Voor het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : Mevr. Patricia RATI. § 3. Leden van het Ministerie van Landsverdediging en van de instellingen van openbaar nut die onder dat Ministerie ressorteren in uitvoering van artikel 5, § 1, 4° van voornoemde wet van 10 april 1973 : - Kolonel Militair administrateur Lieven LAGAEYSSE. - Mevr. Corinne DERAY, Attaché. - Luitenant-kolonel van het Vliegwezen Militair administrateur Alex YERNA. - Luitenant-kolonel Militair administrateur Laurent DENIS. - Luitenant-kolonel Guy BECKERS. - Majoor Militair administrateur Yves VAN DEN BROECK.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2019.

Brussel, 26 februari 2019.

D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^