Ministerieel Besluit van 26 februari 2019
gepubliceerd op 25 april 2019

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel middelzware onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek in de universiteiten voor het begrotingsjaar 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2019011732
pub.
25/04/2019
prom.
26/02/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011732

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


26 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel middelzware onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek in de universiteiten voor het begrotingsjaar 2018


DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010, 21 december 2012, 25 april 2014, 19 juni 2015, 3 juli 2015, 20 november 2015, 23 december 2016, 17 november 2017 en 7 december 2018;

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap van 21 december 2012, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014035509 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot inst type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014202497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Tite sluiten en 3 april 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2011, 23 mei 2014 en 15 januari 2016;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010510 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten, Besluit :

Artikel 1.Voor het begrotingsjaar 2018 wordt de verdeelsleutel middelzware onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek als volgt vastgesteld:

Associatie KU Leuven:

40,96%

Associatie Universiteit Hogescholen Limburg:

3,87%

Associatie Universiteit Hogescholen Antwerpen:

12,48%

Associatie Universiteit Gent:

32,39%

Universitaire Associatie Brussel:

10,30%


De berekening van deze verdeelsleutel zit vervat in de bijlage bij dit besluit.

De bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van ondertekening.

Brussel, 26 februari 2019.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^