Ministerieel Besluit van 26 januari 1998
gepubliceerd op 17 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1995 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Ministerie van Ambtenarenzaken

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1998002007
pub.
17/02/1998
prom.
26/01/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1995 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Ministerie van Ambtenarenzaken


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, 1 september 1980, 19 juli 1983, 30 december 1988, 6 juli 1989, 21 maart 1991, 20 juli 1991, 22 juli 1993, 21 december 1994 en 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1985, 7 oktober 1987, 29 mei 1989, 2 juni 1989, 2 augustus 1990, 31 oktober 1990, 10 september 1991, 18 november 1991, 25 mei 1992, 10 april 1995, 25 september 1995, 20 oktober 1995 en 16 september 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot inrichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 1997 houdende diverse bepalingen betreffende de reorganisatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 februari 1995 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Ministerie van Ambtenarenzaken, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 februari 1996;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 23 december 1997 uitgebracht door het Hoog Overlegcomité, opgericht in het gebied van het Sector Comité 1, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 24 februari 1995 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Ministerie van Ambtenarenzaken wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 2.Het gebied van het Basisoverlegcomité bedoeld in artikel 1 behelst : - het Secretariaat-generaal; - de Dienst van Algemeen Bestuur; - het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid; - het Vast Wervingssecretariaat; - de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies; - het Federaal Aankoopbureau ».

Art. 2.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 5.Behalve de voorzitter, bestaat de overheidsdelegatie uit de volgende leden : - een afgevaardigde van het Secretariaat-generaal die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is; - een afgevaardigde van de Dienst van Algemeen Bestuur die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is; - een afgevaardigde van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is; - een afgevaardigde van het Vast Wervingssecretariaat die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is; - een afgevaardigde van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is; - een afgevaardigde van het Federaal Aankoopbureau die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is.

De respectieve plaatsvervangers van de in het eerste lid vermelde leden zijn : - een ambtenaar van het Secretariaat-generaal die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is; - een ambtenaar van de Dienst van Algemeen Bestuur die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is; - een ambtenaar van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is; - een ambtenaar van het Vast Wervingssecretariaat die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is; - een ambtenaar van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is; - een ambtenaar van het Federaal Aankoopbureau die ten minste met een graad van rang 10 bekleed is.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 7 februari 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1995 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Ministerie van Ambtenarenzaken wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 januari 1998.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^