Ministerieel Besluit van 26 januari 2000
gepubliceerd op 21 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027102
pub.
21/03/2000
prom.
26/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000


De Minister van Begroting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 16 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 januari 2000;

Overwegende dat kredieten naar basisallocatie 11.03 van programma 01, organisatieafdeling 10 overgedragen moeten worden om de indienstneming van een contractueel voor een bepaalde duur mogelijk te maken op het Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium, in het kader van het programma "INTERREG II C - project "REVER", Besluiten :

Artikel 1.Er worden kredieten ten belope van 1 miljoen BEF overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 15 naar programma 01 van organisatieafdeling 10.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 10 en van programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 wordt gewijzigd als volgt : (miljoen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 januari 2000.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE M. FORET J.-M. SEVERIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^