Ministerieel Besluit van 26 januari 2019
gepubliceerd op 01 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van een lid en tot benoeming van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019010672
pub.
01/02/2019
prom.
26/01/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010672

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


26 JANUARI 2019. - Ministerieel besluit tot vervanging van een lid en tot benoeming van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1389bis/8, ingevoegd bij de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, en gewijzigd bij de wet van 14 januari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor de mandaten van voorzitter, griffiers, magistraat en schuldbemiddelaar van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2018;

Gelet op de brieven van 15 maart 2018 aan de verscheidene stakeholders betreffende de samenstelling van het Beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012035 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers sluiten tot benoeming van de leden van het Beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor de mandaten van plaatsvervanger-griffier van een arbeidsgerecht, plaatsvervanger-magistraat van een arbeidsgerecht en plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Franse taalrol van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest - Tweede oproep, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2018;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor de mandaten van plaatsvervanger-griffier van een arbeidsgerecht, plaatsvervanger-magistraat van een arbeidsgerecht en plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Franse taalrol van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest - Derde oproep, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2018;

Gelet op de oproep tot de kandidaten voor de mandaten van magistraat van een arbeidsgerecht, plaatsvervanger-magistraat van een arbeidsgerecht en plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Franse taalrol van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest - Vierde oproep, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2018;

Gelet op de antwoorden van de verscheidene stakeholders en de kandidaturen die zijn ontvangen;

Gelet op de deskundigheid en de ervaring van de hierna vermelde personen op het gebied van de materies die verband houden met het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, alsook hun professionele vaardigheden, vereist om de taak van lid van het Beheers- en toezichtcomité, of plaatsvervanger van deze, uit te oefenen, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest voor een termijn van vier jaar: -Plaatsvervangend griffier van een arbeidsgerecht: de heer Sébastien Dufour; - Plaatsvervangend magistraat van een arbeidsgerecht: de heer Fabrice van Praag; - Notaris, die wordt aangewezen door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: de heer Michaël Pieters; - Plaatsvervangend schuldbemiddelaar van de Franse taalrol: Mevr.

Manuella Senecaut.

Art. 2.Wordt benoemd als vast lid van het Beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, als: - Magistraat van een arbeidsgerecht: de heer Christophe Bedoret in vervanging van de heer Rudy Ghyselinck.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 26 januari 2019.

De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^