Ministerieel Besluit van 26 juli 2000
gepubliceerd op 15 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 februari 1996 tot vaststelling in het Ministerie van Ambtenarenzaken van de ambten waarvan de titularissen van het voordeel van de onderbreking van de beroepsloopbaan worden uitgeslote

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000002075
pub.
15/08/2000
prom.
26/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 februari 1996 tot vaststelling in het Ministerie van Ambtenarenzaken van de ambten waarvan de titularissen van het voordeel van de onderbreking van de beroepsloopbaan worden uitgesloten


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 1996 tot vaststelling in het Ministerie van Ambtenarenzaken van de ambten waarvan de titularissen van het voordeel van de onderbreking van de beroepsloopbaan worden uitgesloten;

Overwegende dat artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 februari 1996 tot vaststelling in het Ministerie van Ambtenarenzaken van de ambten waarvan de titularissen van het voordeel van de onderbreking van de beroepsloopbaan worden uitgesloten, reeds impliciet door artikel 7 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen opgeheven wordt, Overwegende dat het aangewezen is, uit zorg voor wetgevingstechnische juistheid en transparantie, vooral als het om rechten gaat, om een impliciet opgeheven reglementering uit de rechtsorde te schrappen, Overwegende dat de continuïteit van de dienst niet langer vereist dat bepaalde ambten van het Federaal Aankoopbureau van de voltijdse, noch van de halftijdse loopbaanonderbreking uitgesloten worden, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 13 februari 1996 tot vaststelling in het Ministerie van Ambtenarenzaken van de ambten waarvan de titularissen van het voordeel van de onderbreking van de beroepsloopbaan worden uitgesloten, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 juli 2000.

L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^