Ministerieel Besluit van 26 juni 2001
gepubliceerd op 10 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027558
pub.
10/10/2001
prom.
26/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 inzake het administratieve beheer van de door de Europese Fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, meer bepaald op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juni 2001;

Overwegende dat er vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen dienen te worden naar basisallocaties 30.02 en 43.03 van programma 02 van organisatie-afdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, om tegemoet te komen aan de beslissing die de Waalse Regering getroffen heeft tijdens diens vergaderingen van 12 oktober 2000, 15 december 2000 en 22 februari 2001 voor dossiers met betrekking tot het instellen van de technische ploegen en de overheden belast met het beheer van de programma's Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, Euregio-Maas-Rijn, Wallonië-Lotharingen-Luxemburg in het kader van het communautaire initiatief Interreg III A 2000-2206, namelijk : - Technische ploeg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen : 10 miljoen frank (aandeel Waals Gewest); - E IFF 1 30200 ID01 1 (codificatie medegefinancierd project); - Technische ploeg Euregio-Maas-Rijn : 10 miljoen frank (aandeel Waals Gewest); - E IEU 1 60200 ID02 1 (codificatie medegefinancierd project); - Technische ploeg Wallonië-Lotharingen-Luxemburg : 10 miljoen frank (aandeel Waals Gewest); - E ILL 1 40200 ID03 1 (codificatie medegefinancierd project); - Overheid belast met het beheer Wallonië-Lotharingen-Luxemburg : 17 miljoen frank (aandeel Waals Gewest); - E ILL 1 40100 ID04 1 (codificatie medegefinancierd project); - Overheid belast met het beheer Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen : 12 miljoen frank (aandeel Waals Gewest); - E IFF 1 30100 ID05 1 (codificatie medegefinancierd project); - Deelname kosten gemeenschappelijk secretariaat Interreg III B : 1,1 miljoen frank; - E INB 1 60200 ID06 1 codificatie medegefinancierd project);

Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 60,1 miljoen frank en ordonnaceringskredieten ten belope van 23,8 miljoen frank overgedragen naar programma 01 van organisatie-afdeling 30 naar programma 02 van organisatie-afdeling 16.

Art. 2.De opsplitsing van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van de organisatie-afdelin-gen 16 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : (in miljoen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 juni 2001.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^