Ministerieel Besluit van 26 juni 2001
gepubliceerd op 10 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027559
pub.
10/10/2001
prom.
26/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 inzake het administratieve beheer van de door de Europese Fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, meer bepaald op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 juni 2001;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 52.07 dient te worden voorzien op programma 02 van organisatie-afdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 met als titel « Toelagen aan andere sectoren dan de openbare - Europese cofinanciering - Phasing Out »;

Overwegende dat er vastleggingskredieten overgedragen dienen te worden naar basisallocatie 52.07 van programma 02 van organisatie-afdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, om tegemoet te komen aan de beslissing die de Waalse Regering getroffen heeft tijdens diens vergadering van 12 april 2001, met het oog op de herstructurering van de ecotoeristische activiteiten van Virelles - Nature (toerisme), sensibilisering voor de ontdekking van de natuur en beoefening van sporten in de natuur; - Phasing Out Doelstelling 1 - Henegouwen - Programmatie 2001-2006; - Hoodlijn 4 : Versterking aantrekkingskracht door herstel en bevordering imago; - Maatregel 4.1 : Valorisering toeristisch en cultureel potentieel; - Interpretatiecentrum voor de Natuur Virelles; - E P1B 1 40100 0002 6 (codificatie medegefinancierd project); - aandeel Waals Gewest 12,5 miljoen frank;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 63.07 dient te worden voorzien op het programma 02 van organisatie-afdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 met als titel « Toelagen aan de ondergeschikte besturen voor uitvoering van ordeningswerken en aankoop openbare groenplaatsen en natuurbescherming - Europese medefinanciering - Phasing Out »;

Overwegende dat er vastleggings- en ordonnanceringskredieten dienen te worden overgedragen naar basisallocatie 63.07 van programma 02 van organisatie-afdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, om tegemoet te komen aan de beslissing die de Waalse Regering getroffen heeft tijdens diens vergadering van 12 april 2001 om, enerzijds, de bescherming en de valorisering van oude Schelde-armen mogelijk te maken door middel van inrichtingen met als doel de exploitatie van alle aspecten van de sites (toerisme, visteelt, natuur, geschiedenis) en, anderzijds, de valorisering mogelijk te maken van de hangende tuinen van de stad Thuin om de plaatselijke handelsnijverheid in het hoge stadsgedeelte nieuw leven in te blazen; - Phasing Out Doelstelling 1 - Henegouwen - Programmatie 2001-2006; - Hoofdlijn 4 : Versterking aantrekkingskracht door herstel en bevordering van het imago; - Maatregel 4.1 : Valorisering toeristisch en cultureel potentieel; - Dode Schelde-armen in Pecq (Léaucourt); - E P1B 1 40100 0003 6 (codificatie medegefinancierd project); - aandeel Waals Gewest 5 miljoen frank; - Inrichting en valorisering vanuit toeristisch oogpunt van de hangende tuinen in Thuin in het kader van de geïntegreerde toeristische valorisering van de pool Thuin-Lobbes; - E P1B 1 401000 0001 6 (codificatie medegefinancierd project); - aandeel Waals Gewest 15 miljoen frank;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 63.08 dient te worden voorzien op het programma 02 van organisatie-afdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 met als titel « Toelagen aan de ondergeschikte besturen in het kader van inrichtingswerken in de Natuurparken - Phasing Out »;

Overwegende dat er vastleggings- en ordonnaceringskrdeiten dienen te worden overgedragen naar basisallocatie 63.08 van programma 02 van organisatie-afdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, om tegemoet te komen aan de beslissing die de Waalse Regering getroffen heeft tijdens diens vergadering van 12 april 2001 om de bewegwijzering van wandelpaden en het plaatsen van informatiepanelen voor de valorisering van het natuurpotentieel van het Natuurpark « Hauts Pays » mogelijk te maken; - Phasing Out Doelstelling 1 - Henegouwen - Programmatie 2001-2006; - Hoofdlijn 4 : Versterking aantrekkingskracht door herstel en bevordering van het imago; - Maatregel 4.1 : Valorisering toeristisch en cultureel potentieel; - Bewegwijzering Natuurpark « Hauts Pays »; - E P1B 1 40100 0004 6 (codificatie medegefinancierd project); -aandeel Waals Gewest 2,9 miljoen frank, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 35,4 miljoen frank en ordonnanceringskredieten ten belope van 7 miljoen frank overgedragen naar programma 06 van organisatie-afdeling 30 naar programma 02 van organisatie-afdeling 13.

Art. 2.De opsplitsing van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 06 van de organisatie-afdelingen 13 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : (in miljoen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 juni 2001.

M. DAERDEN J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^